Aktualno
StoryEditor

Marija Zuber: Preplaćeni predujmovi mogu znatno smanjiti očekivanja dionika

23. Travanj 2019.

Do 30. travnja obveznici poreza na dobit moraju predati godišnji obračun poreza, a nakon toga se raspodjeljuje dobit. Problemi mogu nastati s predujmovima koji premašuju neto dobit jer se preplaćena svota oporezuje s 36 posto, a ne s 12 posto propisanih na dohodak od kapitala

Trgovačka društva i drugi obveznici poreza na dobit obvezni su do kraja travnja Poreznoj upravi dostaviti godišnji obračun poreza na dobit za 2018. Krajnji zakonski je rok do 30. travnja 2019., ali porezni obveznici mogu prije predati obrazac PD za prethodnu poreznu godinu, što su mnogi već i učinili. Kraj travnja ujedno je rok za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i njihovo dostavljanje Fini. Nakon što se zbroje financijski rezultati i prihvate ih ovlaštena tijela trgovačkih društava, slijede odluke o načinu podjele ostvarene neto dobiti odnosno izvora podmirivanja možebitnoga gubitka.

Pri isplati neto dobiti dioničarima i udjeličarima koji su fizičke osobe i hrvatski su rezidenti isplatitelji su obvezni ustegnuti 12 posto poreza na dohodak od kapitala i možebitni prirez ako je propisan prema prebivalištu primatelja dividende odnosno udjela u dobiti. Neto svotu primitka isplatitelji su dužni doznačiti na tekući li žiroračun primatelja; nije dopuštena isplata u gotovu novcu. Na dan isplate isplatitelj je dužan Poreznoj upravi dostaviti obrazac JOPPD s podacima o primatelju dohotka te o obustavljenom i plaćenom porezu na dohodak i prirezu. Obveza obustavljanja poreza na dohodak po odbitku odnosi se na isplatu dobiti ostvarenu od 1. ožujka 2012. do danas i na dobit ostvarenu od 2001. do 2004.

Zadržana dobit

Ako obveznik poreza na dobit raspolaže zadržanom dobiti iz prethodnih poreznih razdoblja, može donijeti odluku o isplati dobiti iz prijašnjih poreznih razdoblja. Zadržana dobit iz prijašnjih poreznih godina ne mora se isplaćivati kronološkim redoslijedom. Primici od dividendi i udjela u dobiti koja je ostvarena do 31. prosinca 2000. i dobiti koja je ostvarena od 1. siječnja 2005. do 29. veljače 2012. ne oporezuju se porezom na dohodak, ali i za te neoporezive primitke Poreznoj upravi treba dostaviti obrazac JOPPD. Inače, za druge neoporezive primitke obrazac JOPPD može se dostaviti do petnaestoga dana sljedećeg mjeseca, ali za neoporezive dividende i udjele u dobiti treba ga dostaviti na dan isplate.

Porezom na dohodak od kapitala oporezuje se dobit koju fizičkim osobama isplaćuju trgovačka društva, dobit koju sebi isplaćuje fizička osoba koja po sili zakona ili dobrovoljno umjesto poreza na dohodak od samostalne djelatnosti plaća porez na dobit te drugi istovjetni primici koji se smatraju raspodjelom dobiti. Naprimjer, ako ustanova koja je obveznik poreza na dobit isplaćuje ostvarenu dobit fizičkim osobama osnivačima, njihov se primitak oporezuje porezom na dohodak od kapitala prema stopi od dvanaest posto uvećano za možebitni prirez.

Moguće komplikacije

Porezom na dohodak od kapitala oporezuju se i isplaćeni predujmovi dividendi i udjela u dobiti, a porez na dohodak dospijeva na dan isplate predujma. Trgovačka društva i drugi obveznici poreza na dobit moraju dobro voditi računa o tome da predujmovi isplaćeni tijekom poreznog razdoblja ne premaše neto dobit toga poreznog razdoblja jer se u tom slučaju prekomjerno isplaćena svota smatra izuzimanjem financijske imovine i oporezuje se porezom na dohodak prema stopi od 36 posto; k tome za taj iznos treba uvećati osnovicu poreza na dobit. Budući da je na prekomjerno isplaćeni iznos predujma udjela u dobiti već plaćen porez na dohodak prema stopi od dvanaest posto, poduzetnik je obvezan obračunati i platiti razliku poreza na dohodak do stope od 36 posto, ispraviti prije predane obrasce JOPPD na kojima je iskazana isplata predujma dobiti i sastaviti nove na kojima prije isplaćeni primitak prema osnovi udjela u dobiti mijenja u dohodak od kapitala prema osnovi izuzimanja. Dakako, treba platiti i razliku poreza na dohodak i prireza. Pri tome se smatra da je razlika poreza na dohodak dospjela nakon što se utvrdilo da predujam dobiti nije isplata ostvarene dobiti, nego izuzimanje, pa se na razliku poreza na dohodak između stope od dvanaest posto i stope od 36 posto ne plaćaju zatezne kamate.

Kad se ne plaća porez

Dohodak od kapitala ostvaren prema osnovi dividendi i udjela u dobiti je u skupini konačnih dohodaka. Obustavljeni porez na dohodak smatra se konačno podmirenom poreznom obvezom i ne utječe na godišnji obračun poreza na dohodak. Kad takav primitak ostvaruju osobe koje su drugom poreznom obvezniku uzdržavani članovi obitelji ili uzdržavana djeca, primitak im se uključuje u godišnji limit ostvarenih primitaka koji su zapreka korištenju poreznom olakšicom. Ako uzdržavani član ili uzdržavano dijete ostvari primitak veći od petnaest tisuća kuna, porezni obveznik koji se za njega koristi pravom na uvećanje osobnog odbitka gubi to pravo za cijelu poreznu godinu.

U dva se slučaja primjenjuje oslobođenje od poreza na dohodak pri isplati dividendi i udjela u dobiti: kad se ostvarena dobit upotrijebi za uvećanje tvrtkina temeljnoga kapitala i kad se isplaćuje članovima Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

25. rujan 2023 03:35