Aktualno
StoryEditor

Z. Marić: Revizori utvrdili određene stvari za koje je potrebno vrijeme da se isprave

30. Svibanj 2018.

Ministar financija Zdravko Marić istaknuo je u srijedu da je Državni ured za reviziju ponovno napravio fantastičan posao, dok je za uvjetno mišljenje na izvršenje proračuna u 2017. kazao da su "evidentirane određene stvari za koje je potrebno vrijeme da se korigiraju".

Državni ured za reviziju u srijedu je dostavio Hrvatskom saboru izvješća o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna za 2017. godinu, o financijskoj reviziji zdravstvenih ustanova, o učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole te o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

>>>Z. Marić: Osobna potrošnja ne može biti jedina odrednica rasta BDP-a

Ocijenivši da je Državni ured za reviziju ponovno napravio fantastičan posao, ministar financija je podsjetio da je u pripremi izmjena zakona o državnoj reviziji, pri čemu će se naglasci stavljati na pojedine elemente njihovih nalaza, odnosno dodatno obvezati proračunske korisnike na poštivanje revizorskih preporuka.

Osvrnuvši se na uvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju na godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu, Marić je kazao da su "evidentirane određene stvari za koje je potrebno određeno vrijeme da se korigiraju".

Podsjetio je da Hrvatska kao punopravna zemlja članica EU izvješćuje Europsku komisiju i Eurostat o proračunu prema EU metodologiji te da postoji još nekoliko jedinica, ne samo na razini proračuna, nego poglavito izvanproračunskih korisnika koji trebaju uskladiti svoje računovodstvo s tom metodologijom.

"Naravno, nije to tako jednostavno", ustvrdio je Marić, spomenuvši u tom kontekstu društva poput HŽ i HRT, koji ulaze u obuhvat opće države po EU metodologiji.

>>>Uvode se novčane kazne za neprovođenje revizorskih naloga

Istaknuo je da je evidentiran i jako velik broj preporuka koje su usvojene, koje su proračunski korisnici u samom planiranju i izvršavanju proračuna ispunili.

"Sve skupa gledano mislim da je ostvaren napredak. Isto tako, dobro je da Državni ured za reviziju u okviru svojih znanja i kompetencija, koje su visoke i velike, apostrofira što je potrebno unaprijediti kako bi sustav proračuna i fiskalne politike bio na tragu i ovih rezultata koje isporučujemo", istaknuo je Marić.

Uvjetno mišljenje državne revizije na izvršenju državnog proračuna za 2017. godinu

Državni ured za reviziju dao je uvjetno mišljenje na godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2017. godinu.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da u glavnoj knjizi državnoga proračuna nisu pravilno evidentirani poslovni događaji koji se odnose na zajmove dane tvrtkama Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka Zagreb i Hrvatske ceste, kao i da u godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. nisu uključeni podaci o naplati potraživanja prijebojem međusobnih potraživanja i obveza Ministarstva financija i pravne osobe te su iskazani rashodi odnosno prihodi i primici manji za 21,53 milijuna kuna.

>>>Državni ured za reviziju: Najviše nepravilnosti u planiranju i računovodstvenom poslovanju

Navedeno je i da je poslovni događaj koji se odnosi na davanje i povrat kratkoročne pozajmice u kunskoj protuvrijednosti 18,8 milijuna eura iskazan u okviru godišnjeg izvještaja za  2017. u računu financiranja, što nije u skladu s propisima o proračunskom računovodstvu. Dani zajmovi su u računu financiranja iskazani u većem iznosu za 141,66 milijuna kuna, a primici od povrata glavnice danih zajmova za 141,78 milijuna kuna, navodi Državni ured za reviziju u svom izvješću.

Državna revizija je utvrdila i da ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije izvještavaju Ministarstvo financija o provedbi strateških planova. Pritom ovlast i mehanizmi, kojima bi se zbog neostvarivanja programskih ciljeva i rezultata smanjila ili ukinula sredstva planirana prijašnjih godina za određeni program ili aktivnost proračunskih korisnika nisu utvrđeni; u pojedinim slučajevima proračunski korisnici planiraju sredstva za financiranje određenih aktivnosti, a povezanost sa strateškim planom nije vidljiva.

Uz to, državna revizija navodi da obrazloženje financijskog plana Ministarstva zdravstva ne sadrži pokazatelje na kojima se temelji izračun sredstava koja se prema odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju planiraju za transfer HZZO-u, a način financiranja Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) propisan godišnjim zakonima o izvršavanja državnog proračuna nije usklađen sa Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zamjećeno je i da godišnje izvješće o državnim potporama nije dostavljeno Vladi u propisanom roku. Ministarstvo financija je s davateljima državnih potpora usuglašavalo podatke nakon što je dostavilo godišnje izvješće o državnim potporama Europskoj komisiji te podaci dostavljeni Komisiji nisu istovjetni podacima u godišnjem izvješću dostavljenom Vladi, kaže se u nalazu državne revizije.

Državni ured za reviziju je skrenuo pozornost da sredstva odobrena iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijsko razdoblje 2014. - 2020., do konca 2017. nisu korištena planiranom dinamikom.

>>>Državna revizija: Lika pretjerala 5 milijuna kuna s plaćama, na nepoznatim računima 113 tisuća kuna

"Zbog neriješenih poteškoća zdravstvenog sustava, nelikvidnosti i stalnog rasta dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova, postoji rizik da navedene poteškoće utječu na buduće rashode državnog proračuna", upozorava državna revizija.

Ističe i kako je znatan dio preporuka državne revizije danih u prošlim godinama proveden. Tako su uz ostalo dopunjene ili izmijenjene odredbe pojedinih provedbenih propisa te godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna sadrži i podatke o nepodmirenim dospjelim obvezama proračunskih korisnika, o potencijalnim obvezama po pokrenutim sudskim postupcima te o nenaplaćenim potraživanjima za prihode državnog proračuna.

02. travanj 2023 00:59