Hrvatska
StoryEditor

ANALIZA: 133 javne tvrtke u travnju dobile 38 milijuna kuna potpora za očuvanje radnih mjesta

31. Kolovoz 2020.

Fininfo donosi kratak pregled isplata za očuvanje radnih mjesta koje su isplaćene poslovnim subjektima za mjesec travanj 2020. godine koji su u djelomičnom ili potpunom vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Provedena analiza identificirala je 133 subjekta koji se nalaze u djelomičnom ili potpunom vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne i regionalne samouprave te su se našla na popisu isplata potpora radi očuvanja radnih mjesta za mjesec travanj. Ti poslovni subjekti su primili 37,9 milijuna kuna potpora za očuvanje radnih mjesta, što čini 1,73 posto ukupnih isplata koje su iznosile 2,2 milijardi kuna za travanj 2020.

Analiza je pokazala da se na popisu isplata potpora za ožujak 2020. nalazi 113 subjekata koji su u (su)vlasništvu RH, jedinica lokalne i regionalne samouprave, što je nešto manji broj u odnosu na travanj. Isplate potpora za ožujak 2020. koje je primilo tih 113 subjekata iznosile su 15,4 milijuna kuna, što čini 1 posto ukupnih isplata potpora za mjesec ožujak. 

image
Kategorizacija subjekata prema vrsti vlasništva
foto

Iz tablice se vidi da je 65 poslovnih subjekata, koji su predmet ove analize, u (su)vlasništvu Republike Hrvatske te su za mjesec travanj dobili 26,5 milijuna kuna potpore, što je 70 posto ukupnih isplata koje su primili subjekti u (su)vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne i regionalne samouprave, odnosno nešto više od 1 jedan svih isplata za mjesec travanj.  

Izuzev Republike Hrvatske, čiji su subjekti primili najviše potpora za travanj, u sljedećoj tablici je prikazano top 5 jedinica lokalne i regionalne samouprave čiji su subjekti primili najviše potpora za očuvanje radnih mjesta za travanj.

image
Top 5 jedinica lokalne i regionalne samouprave čiji su subjekti primili najviše potpora
foto

Iz tablice se vidi da su subjekti u (su)vlasništvu Grada Zagreba primili najviše potpora za očuvanje radnih mjesta. Ukupan iznos isplaćen tim subjektima čini nešto više od 3 milijuna kuna za 378 radnika. Napominjemo kako poredak top 5 jedinica lokalne i regionalne samouprave na ovoj listi značajno odstupa od veličine istih, pa je tako Grad Virovitica jedina jedinica lokalne samouprave koja se našla na popisu te se pozicionirala odmah iza Grada Zagreba po iznosu isplaćenih potpora. Subjektima u su(vlasništvu) Grada Virovitice isplaćeno je 5 puta više potpora nego subjektima u (su)vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije.

Pravni oblik poslovnih subjekata

Prema podacima portala Fininfo, od 133 subjekta koji su primili potpore za travanj, najveći udio subjekata čine društva s ograničenom odgovornošću (83%), dok najmanje čine ustanove kojih je svega 7%, što se može vidjeti i iz prikaza sljedećeg grafa.

image
Pravni oblici suvjekata
foto

Navedena 133 poslovna subjekta primila su potpore za nešto više od 9.000 zaposlenih u iznosu od gotovo 38 milijuna kuna. Sljedeća tablica prikazuje koliko subjekata pripada određenom pravnom obliku, broj zaposlenih za koje su primljene potpore za očuvanje radnih mjesta te iznose isplaćenih potpora za mjesec travanj.

image
Koliko subjekata pripada određenom pravnom obliku
foto

Iz tablice slijedi da društva s ograničenom odgovornošću čine 57,6 posto ukupnih isplata potpora za poslovne subjekte obuhvaćene ovom analizom, dok ostatak čine dionička društva i ustanove. Samo 10 ustanova obuhvaćenih ovom analizom se našlo na popisu primatelja potpora za travanj 2020. Ustanove nisu obveznici javne objave godišnjih financijskih izvještaja jer prema organizacijskom obliku ne spadaju u trgovačka društva. Ipak, iako ustanove nisu obvezne javno objavljivati svoje godišnje izvještaje, očekivali bismo da su javno dostupni godišnji izvještaji onih ustanova koje su ostvarile pravo na primanje potpora jer i ostali poslovni subjekti koji su doblili potpore javno objavljuju svoje godišnje izvještaje, a isto bi bilo i u javnom interesu.

Djelatnosti subjekata

Prema provedbenoj dokumentaciji potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere koje su se poduzele ne odnose se na poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave te na poslovne subjekte koji su ti poslovni subjekti osnovali. Također, mjere se ne odnose na poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne samouprave imaju vlasničke udjele veće od 25% te na njihova društva kćeri. Izuzetak ovom pravilu su poslodavci koji pripadaju prerađivačkoj industriji te djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića.

U dokumentaciji se navodi i da se prethodno navedene stavke izvode od početka provedbe Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID –19). Sljedeća tablica prikazuje djelatnosti kojima pripadaju 32 poslodavaca čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne samouprave, a obuhvaćena su ovom analizom.

image
Djelatnosti kojima pripadaju 32 poslodavaca čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne samouprave
foto

Prema podacima iz ove analize, samo SEDAM subjekata iz tablice pripada djelatnostima pružanja smještaja te pripremi i usluživanju hrane i pića i sektoru prerađivačke industrije. Ostalih 25 subjekata  primili su 5,5 milijuna kuna potpore, a spadaju u kategoriju poslovnih subjekata na koje se mjere potpora prema kriterijima iz provedbene dokumentacije ne odnose jer su im osnivači RH, jedinice lokalne i regionalne samouprave te ne pripadaju djelatnostima koje čine izuzetak.

Nadalje, sljedeća tablica prikazuje poslovne subjekte koji su u (su)vlasništvu RH, jedinica lokalne i regionalne samouprave te djelatnosti kojima ti poslovni subjekti pripadaju. U tablicu su uključena dionička društva u kojima je vlasnički udio navedenih strana veći od 25 posto, dok za ostale pravne oblike, koji su uključeni u ovu tablicu, podatak o postotku vlasništva nije javno dostupan te ne možemo sa sigurnošću reći koliki vlasnički udio u njima imaju RH i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

image
Poslovni subjekti koji su u (su)vlasništvu RH, jedinica lokalne i regionalne samouprave
foto

Iz tablice je jasno da samo 21 subjekt pripada djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, odnosno da 21 pripada sektoru prerađivačke industrije. Dakle, 54 poslodavca koja su dobila potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 5,8 milijuna kuna ne posluju u djelatnostima koje su kvalificirane za dobivanje iste. Iz prethodne dvije tablice slijedi da je za ukupno 79 poslovnih subjekata, na koje mjere potpora potencijalno nisu trebale biti primjenjive, odnosno ne posluju u djelatnostima koje su kvalificirane za isplatu potpora, isplaćeno 11,3 milijuna kuna pa se postavlja pitanje jesu li se kriteriji za isplatu potpore za očuvanje radnih mjesta pravilno primijenili.

U analizi se napominje da 47 subjekata od naprijed navedenih 79, za koje je isplaćena potpora u ukupnom iznosu od 5,4 milijuna kuna, su društva s ograničenom odgovornošću u kojima RH, županije i jedinice lokalne samouprave nisu jedini članovi društva te postotak njihovog vlasničkog udjela nije javno dostupan. Iz navedenog razloga, za njih nismo bili u mogućnosti utvrditi zadovoljavaju li kriterije za isplatu. Također napominjemo da su analizirani jedino subjekti na prvoj razini (su)vlasništva, odnosno u analizu nisu uključeni poslovni subjekti čiji su osnivači subjekti koji su osnovani od strane RH, jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao ni njihova društva kćeri.

Može se zaključiti - nedostatak je transparentnosti poslovnih subjekata koji su u (su)vlasništvu RH, jedinica lokalne i regionalne samouprave i podataka koji se javno objavljuju, kao i na potencijalno nepridržavanje kriterija za isplatu potpora.

01. prosinac 2023 06:37