Preporučeno
StoryEditor

PDV za strance - I Hrvati s prebivalištem izvan EU mogu uštedjeti kupujući u Hrvatskoj

15. Kolovoz 2016.

Do ulaska Hrvatske u članstvo Europske unije svi su građani državljani stranih država imali pravo na povrat PDV-a za dobra kupljena u Hrvatskoj i izvezena u sklopu putničkog prometa. Nakon što smo postali članica EU propisi su se izmijenili u dva smjera: izmijenjen je krug fizičkih osoba koje mogu po osnovi putničkog izvoza ostvariti pravo na povrat PDV-a i izmijenjena su pravila vezana uz državnu pripadnost tih osoba.

Treće zemlje

Pravo na povrat PDV-a plaćenog u Hrvatskoj, uz ispunjenje ostalih propisanih uvjeta, mogu ostvariti samo građani s prebivalištem u državama koje nisu dio EU, te uz uvjet da se dobra izvoze u državu koja nije dio EU. Riječ je o tzv. trećim državama koje nisu članice EU pa se robne transakcije između Hrvatske i tih država smatraju izvozom odnosno uvozom. Građani s prebivalištem u državama koje jesu članice EU pripadaju jedinstvenom tržištu dobara i usluga, između država članica EU odvija se stjecanje i prijenos dobara i usluga, ali ne izvoz i uvoz jer nema carinskih barijera. Stoga građanin iz Mađarske ili Slovačke koji u Hrvatskoj kupi dobra i naknadno ih izveze u svoju državu nema pravo na povrat PDV-a plaćenog u Hrvatskoj, ali će to pravo ostvariti npr. građanin s prebivalištem u Srbiji, Turskoj ili Kanadi ako iz Hrvatske izveze dobra u te države. Izmijenjena su i pravila koja se odnose na državljanstvo građana koji u Hrvatskoj kupuju dobra, izvoze ih kao putnici i po toj osnovi u Hrvatskoj ostvaruju pravo na povrat plaćenog PDV-a. Sada pravo na povrat PDV-a može ostvariti svaki građanin s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u trećoj državi, neovisno o njegovu državljanstvu. Pravo mogu ostvariti i osobe koje su hrvatski državljani ako imaju prebivalište u trećoj državi. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u drugog državi članici EU nemaju pravo na povrat PDV-a u sklopu putničkog prometa. Građanin s prebivalištem u trećoj državi može ostvariti povrat hrvatskog PDV-a samo za dobra koja je izvezao iz Hrvatske u treću državu, ali ne za dobra koja ostaju na području EU, u drugoj državi članici EU. Na primjer, osoba s prebivalištem u BiH koja prenosi dobra u Sloveniju nema pravo na povrat PDV-a plaćenog u Hrvatskoj, ali ima pravo na povrat ako ta dobra preveze u BiH. Pri tome se mora raditi o dobrima namijenjenima za osobnu uporabu odnosno korištenje u kućanstvu, kako po vrsti, tako i po količini. Za korištene usluge građani ne ostvaruju pravo na povrat PDV-a. Tako građanin s prebivalištem u trećoj državi koji ljetuje u Hrvatskoj ne može ostvariti povrat PDV-a na usluge smještaja i ostale ugostiteljske usluge, niti na druge usluge koje je koristio tijekom boravka u Hrvatskoj. No ako u Hrvatskoj nabavlja dobra za svoje kućanstvo koja će najkasnije u roku od tri mjeseca računajući od datuma kupnje prevesti u treću državu, može ostvariti povrat PDV-a plaćenog na ta dobra. Riječ je o poreznom oslobođenju koje se ostvaruje za izvoz dobara, samo se ne radi o veletrgovini nego o izvozu za osobne potrebe.

Uvjeti i postupak

Propisi o PDV-u detaljno uređuju postupak i uvjete za povrat PDV-a građanima s prebivalištem u trećim državama. Povrat se može ostvariti samo po računima čiji je iznos zajedno s porezom veći od 740 kn. Na računu može biti iskazan jedan ili više kupljenih artikala, ali ukupna svota po jednom računu mora prelaziti 740 kn. Uz originalni račun, građanin mora na prodajnom mjestu zatražiti popunjeni formular PDV-P ili ‘Tax-free‘ obrazac koji koriste posrednici članovi međunarodnih organizacija specijaliziranih za povrat poreza u putničkom prometu. Trgovac će popuniti obrazac u tri istovjetna primjerka, od kojih jedan zadržava, a dva uručuje kupcu. Taj obrazac i originalni račun građanin treba ovjeriti na carinarnici prilikom iznošenja dobara iz Hrvatske u roku ne duljem od tri mjeseca računajući od datuma kupnje. Carinarnica ovjerava i obrazac i račun, kontrolira prebivalište građanina na temelju valjanih isprava (putovnica, za neke države osobna iskaznica) i za svoje potrebe zadržava jedan primjerak PDV-P odnosno ‘Tax-free‘ obrasca.

Upute za povrat

Nakon obavljenog i potvrđenog izvoza građanin može ostvariti povrat PDV-a najkasnije u roku od šest mjeseci računajući od datuma računa. Nekoliko je načina povrata novca. Inozemni građanin može zatražiti povrat od prodavatelja, tj. na prodajnom mjestu u kojem je kupio dobra i tada mu trgovac isplaćuje povrat poreza u gotovu novcu. Povrat PDV-a može zatražiti poštom, u kojem slučaju mu je trgovac dužan u roku od 15 dana doznačiti novac na račun, a može iskoristiti usluge međunarodnih posredničkih organizacija. Hrvatskim je trgovcima u interesu ostvarivanje što većeg prometa, pogotovo prometa koji završava u izvozu, a izvoz putničkim prometom ekonomski je privlačan. Osim vremena potrebnog za popunjavanje jednostavnog formulara, trgovac nema nikakvih dodatnih troškova.

06. prosinac 2022 18:49