Preporučeno
StoryEditor

Što je pokazalo AZTN-ovo istraživanje tržišta osiguranja?

17. Siječanj 2017.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) provela je sektorsko istraživanje tržišta osiguranja motornih vozila, s naglaskom na premijski sustav i cjenike obveznog osiguranja. Cilj je istraživanja bio utvrditi promjene na tržištu osiguranja motornih vozila u odnosu na stanje utvrđeno istraživanjima koje je AZTN proveo tijekom 2013. i 2014. godine.

Rezultati istraživanja provedenog za 2016. godinu pokazuju kako je tržište obveznog osiguranja u Hrvatskoj kompetitivno i dobro strukturirano. Također, na tržištu su vidljive pozitivne promjene u smislu značajnije diferencijacije proizvoda i usluga između pojedinih društva za osiguranje, čime se potrošačima proširuje mogućnost izbora. Bilježi se daljnje intenziviranje tržišnog natjecanja te promjena politike društava za osiguranje u dijelu premijskih sustava odnosno premija obveznog osiguranja.

>>>Kojim smjerom ide osiguranje u Hrvatskoj?

Ključni pomak na tržištu obveznog automobilskog osiguranja za teretna vozila u 2016. je da je većina osiguravatelja ukinula teritorijalni kriterij pri izračunu police obveznog osiguranja. Na taj je način Hrvatska, u odnosu na osiguranje teretnih vozila, u značajnoj mjeri postala jedinstvena zona rizika, što se izravno odrazilo na povoljnije uvjete i cijene polica obveznog osiguranja za sve cestovne prijevoznike.

AZTN-ovo istraživanje tržišta pokazalo je i pozitivne promjene u kategoriji osiguranja osobnih vozila utemeljene na većem izboru proizvoda koje nude osiguravatelji kao i na povoljnijim premijama obveznog osiguranja za krajnje potrošače. To je naročito vidljivo kroz trend „individualizacija“ police obveznog osiguranja.

Obilježja tržišta

U  2016. godini je na tržištu pružanja usluga obveznog i kasko osiguranja djelovalo 13 društava za osiguranje. isti konkurenti djelovali su na tom tržištu i u prethodnom razdoblju. Herfindahl-Hirschmanov indeks (HHI), kao pokazatelj koncentriranosti tržišta je u 2015. (posljednjoj punoj kalendarskoj godini za koju su bili pribavljeni podaci za potrebe istraživanja), iznosio oko 1.500 te bilježi pad u odnosu na prethodna razdoblja, što ukazuje na kompetitivnu strukturu tržišta.

Prosječna zaračunata premija osiguranja iznosila je oko tisuću kuna, dok je ukupno zaračunata bruto premija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u 2015. godini iznosila je oko 2 milijarde kuna.

Prosječna zaračunata premija osiguranja iznosila je oko tisuću kuna, dok je ukupno zaračunata bruto premija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u 2015. godini iznosila je oko 2 milijarde kuna. U odnosu na godinu ranije, u 2015. je broj izdanih polica porastao za 5,6 posto.

Promatrajući osiguravatelje pojedinačno, u 2015. godini najveći tržišni udjel na tržištu obveznog osiguranja bilježi Croatia osiguranje. Slijede Euroherc osiguranje i Jadransko osiguranje, oba članice koncerna Agram. Allianz Zagreb četvrti je po veličini tržišnog udjela u segmentu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Promatrano kroz grupacije osiguratelja, najveći tržišni udjel ima koncern Agram, a slijede Croatia osiguranje, Allianz i VIG grupacija.

Značajne promjene u određivanju zona rizika

AZTN je u ovom istraživanju naglasak stavio na utvrđivanje činjenica vezanih uz zone rizika kao elementa pri izračunu funkcionalne premije obveznog osiguranja te utvrđivanje činjenica o cijenama premija osiguranja s obzirom registracijska područja. U tom dijelu, provedena je i usporedna analiza cijena na temelju uzorka vozila.

Analiza pokazuje da se zone rizika na određeni način i dalje koriste kao model izračuna funkcionalne premije i režijskog dodatka. Taj se model temelji na agregiranim statističkim podacima i pokazateljima. Međutim, utvrđeno je da pojedini osiguravatelji koriste vlastite statističke podatke i razvijaju vlastitie aktuarske modele.

Iz analiziranih premijskih sustava (cjenika) svih osiguravatelja, razvidno je kako je većina osiguravatelja imala značajne promjene u dijelu politike određivanja zona rizika i to ne samo za teretna, već i za osobna vozila.

Korištenje jedinstvene funkcionalne osnovice (zone), rezultiralo je pozitivnim učincima za prijevoznike u cestovnom prometu.

Korištenje jedinstvene funkcionalne osnovice (zone), rezultiralo je pozitivnim učincima za prijevoznike u cestovnom prometu. S jedne strane, došlo je do smanjenja cijena polica obveznog osiguranja, a s druge strane, otklonjene su izrazite razlike u cijenama koje su, sukladno ranijem sustavu zona rizika, bile na štetu prijevoznika s registracijskim oznakama u području viših zona rizika.

Za usporedbu, rezultati AZTN-ovog istraživanja tržišta za 2013. godinu pokazali su kako je cijena police osiguranja za teretno vozilo koje je AZTN u istraživanju odabrao kao uzorak, u zoni rizika koja je obuhvaćala registracijsku oznaku Daruvara (najniža zona rizika), u pravilu kod svih društava za osiguranje iznosila oko 12.000 kuna, bez ikakve mogućnosti izbora povoljnije ponude. Nasuprot tome, za registracijske oznake Zagreba i Krapine (najviše zone rizika) cijena police osiguranja u pravilu je kod svih osiguravatelja iznosila oko 22.000 kuna.

>>>AZTN: Usvajanje EU direktive otvara put tužbama za povredu tržišnog natjecanja

Naime, sva društva za osiguranje su pri izračunu premije obveznog osiguranja uglavnom koristila iste elemente, prije svega teritorijalni element sedam zona rizika zasnovanog na ranije važećem zajedničkom Temeljnom premijskom sustavu za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj. Riječ je o naslijeđenom sustavu koji je na snazi bio gotovo tridesetak godina .

AZTN-ovo najnovije istraživenje pokazuje da je diferencijacija proizvoda i usluga polica obveznog osiguranja koju osiguravatelji nude za istu kategoriju teretnih vozila, tri godine kasnije rezultirala značajno većim izborom za prijevoznike.

Više od polovice društava za osiguranje promijenilo je poslovnu politiku i započelo s primjenom jedinstvene zone osiguranja

Konkretno, više od polovice društava za osiguranje promijenilo je poslovnu politiku i započelo s primjenom jedinstvene zone osiguranja, što se odražava na povoljnije uvjete i cijene polica obveznog osiguranja za sve prijevoznike. Posebno je to izraženo kod prijevoznika čija teretna vozila nose registracijske oznaka ranije viših zona rizika, primjerice, Zagreba i Krapine. Ti prijevoznici sada mogu ostvariti i više od 50 posto niže cijene polica obveznog osiguranja u odnosu na ranija razdoblja. Pri tome su cijene jedinstvene za vozila iste marke i kategorije svih prijevoznika u Hrvatskoj, bez obzira na registracijsku oznaku vozila.

Sa stajališta propisa i politike zaštite tržišnog natjecanja, AZTN pozitivno ocjenjuje te promjene. Ovo osobito zato što su sada u velikoj mjeri otklonjene zabrinutosti koje je AZTN utvrdio u prethodnom istraživanju.

Naime, AZTN je, već u nekoliko navrata javno isticao kako registracijsko područje ne određuje nužno da prijevoznik svoju djelatnost obavlja isključivo u tom registracijskom području. Upravo suprotno, prijevozničku djelatnost u pravilu najmanje obilježava regionalni okvir, već u znatnoj mjeri nacionalni ili okvir unutarnjeg tržišta Europske unije te upravo to ima najveći utjecaj na uvjete i stanje konkurentnosti prijevozničke djelatnosti. Stoga uočene promjene na tržištu mogu pozitivno utjecati na konkurentnost pojedinih prijevoznika na tržištu Republike Hrvatske i na tržištu EU.

„Individualizacija polica“ u kategoriji osobnih vozila

 Kada je riječ o pozitivnim promjenama uočenima u kategoriji osobnih vozila, AZTN je utvrdio da je osim većeg izbora proizvoda, dinamičnije tržišno natjecanje dovelo i do povoljnijih uvjeta obveznog osiguranja motornih vozila.

Dok su 2013. godini razlike u cijeni premija obveznog osiguranja u pojedinoj zoni rizika za isto vozilo između različitih društva za osiguranje bile neznatne, u 2016. godini se za sve tipove vozila koji je AZTN koristio u uzorku (niska klasa, niža srednja klasa, viša srednja klasa) bilježe razlike u cijenama polica obveznog osiguranja i veći izbor za osiguranike.

Trend „individualizacije“ police obveznog osiguranja temelji se na uvođenju niza novih elemenata izračuna pojedinih društava za osiguranje.

Trend „individualizacije“ police obveznog osiguranja temelji se na uvođenju niza novih elemenata izračuna pojedinih društava za osiguranje.

Primjerice, kao novi parametar pri izračunu premije osiguranja uvedena je „dob osiguranika“. Iako se broj kategorija i raspon dobne starosti vozača između pojedinih društava za osiguranje razlikuju, rezultati istraživanja pokazuju kako su vozači u 30-im i 40-im godinama prepoznati kao najmanje rizična skupina vozača, dok mladi vozači predstavljaju rizičniju skupinu. Pritom, jedan od anketiranih osiguravatelja,  za dob osiguranika koristi čak 11 dobnih skupina, a drugi samo četiri, što također pokazuje diferenciranost ponuda polica.

>>>Imate indicije o kartelu u javnoj nabavi? Vodič AZTN-a pomaže vam u njegovom otkrivanju…

K tome, pri određivanju rizičnosti vozila pojedini osiguravatelji uzimaju u obzir  proizvođača vozila i tehničke karakteristike vozila. Tako, primjerice, jedan od osiguravatelja u premijskom sustavu primjenjuje 16 razreda, dok drugi isti parametar koristi prema 28 razreda vozila.

Promjene u odnosu na ranije razdoblje su vidljive i u sustavu bonusa što također rezultira većim izborom za osiguranike. Naime, neki osiguravatelji odobravaju bonus koji je viši od nekadašnjih maksimalnih 50 posto. Također, uvodi se mogućnost prijenosa bonusa na, primjerice, supružnika ili obrt. Slične pogodnosti bilježe se i za članove uže obitelji.

Pojedini osiguravatelji za osiguranje osobnih vozila nude i mogućnost zadržavanja stečenog bonusa. Riječ je o proizvodu gdje se uz doplatak na osnovnu premiju osiguranja od automobilske odgovornosti daje pravo osiguraniku na zadržavanje stečenog bonusa ukoliko se po polici za koju je plaćen taj doplatak dogodi šteta.

23. veljača 2024 13:43