Što i kako
StoryEditor

Financijska izvješća: Kako zaključiti financijsku godinu imajući na umu uvjete natječaja EU fondova

05. Travanj 2023.
piše: Vedran Kulić konzultant, Apsolon

U prijavi projekta na natječaje za novac iz europskih fondova uz prihvatljivost investicije nužno je provjeriti i prihvatljivost poduzetnika, što je sastavni dio analize financijskih izvješća. Upravo su odrednice ‘prihvatljivosti poduzetnika‘ najčešći isključujući faktor na natječajima za fondove, ali poduzetnik uz pravodobnu intervenciju može utjecati na njihovu adekvatnu evidenciju.

Pred nama je novo programsko razdoblje, kao i dodatni izvori sufinanciranja, kako iz EU-a tako i iz nacionalnih izvora. Uzimajući u obzir mnoge prilike za sufinanciranje investicijskih projekata, kao i projekata istraživanja i razvoja s naglaskom na digitalnu i zelenu tranziciju poduzetnika, ključno je pravodobno pripremiti dugoročni plan investicija i njihovih mogućih prijava na pozive. To je važno kako bi poduzetnik maksimirao potencijal dodijeljenih sredstva te kako bi ostalo dovoljno vremena za pripremu kvalitetnih i konkurentnih projekata po objavi poziva.

Pri analizi prihvatljivosti projekta za specifične pozive uz prihvatljivost investicije nužno je provjeriti i prihvatljivost poduzetnika, čiji je sastavni dio analiza financijskih izvještaja. Najčešće odrednice prihvatljivosti poduzetnika koje mogu biti isključujući faktor iz aspekta prihvatljivosti na natječaje EU fondova lako su provjerljive i poduzetnik uz pravodobnu intervenciju može utjecati na njihovu adekvatnu evidenciju.

Što je ‘prihvatljivost‘

Kako bi poduzetnici imali što veće šanse za dobivanje sredstava iz EU fondova za svoje projekte, nužno je imati na umu odrednice prihvatljivosti poduzetnika i projekta. Prihvatljivost poduzetnika, odnosno pravna i financijska sposobnost poduzetnika, jedan je od ključnih uvjeta koji utječu na mogućnost apliciranja za financiranje iz jednog od mnogih EU fondova, odnosno programa, a u sklopu analize prihvatljivosti projekta nužna je provjera usklađenosti s EU smjernicama i direktivama, operativnim programima te na kraju specifičnim pozivom za dostavu projektnih prijedloga.

Prihvatljivost poduzetnika utvrđuje se uzimajući u obzir nekoliko čimbenika, poput vrste djelatnosti, veličine poduzeća i pravnog oblika, ali i vrijednosti stavki zabilježenih u sklopu financijskih izvještaja.

Analiza prihvatljivosti projekta uključuje provjeru inovativnosti, održivosti, doprinosa ciljevima EU te razumne i realistične financijske konstrukcije projekta. U sklopu tog procesa važno je provjeriti postoji li jasna potreba za projektom te je li on u skladu s nacionalnim i EU politikama i strategijama. Također, provjerava se postoji li efekt poticaja, odnosno bi li poduzetnik bio u mogućnosti provesti projekt u punom opsegu bez nepovratnih sredstava

Analiza se provodi kako bi se utvrdila financijska sposobnost poduzetnika za provedbu projekta, odnosno adekvatno upravljanje dodijeljenim sredstvima. Upravo zato poduzetnici koji prema tumačenju provedbenih tijela imaju financijske izvještaje koji ne iskazuju tražene pokazatelje mogu imati problema s prihvatljivošću za natječaje EU fondova.

Što se provjerava

Prihvatljivost projekta odnosi se na usklađenost projektnog prijedloga s ciljevima i prioritetima EU fondova te s pravnim, financijskim, tehničkim, okolišnim i ostalim zahtjevima provedbenih tijela. Analiza prihvatljivosti projekta uključuje provjeru inovativnosti, održivosti, doprinosa ciljevima EU-a te razumne i realistične financijske konstrukcije projekta. U sklopu tog procesa važno je provjeriti postoji li jasna potreba za projektom te je li on u skladu s nacionalnim i politikama i strategijama EU-a. Također se provjerava postoji li efekt poticaja, odnosno bi li poduzetnik mogao provesti projekt u punom opsegu bez poticajnog efekta bespovratnih sredstava.

Da bi se osigurala prihvatljivost projekta, potrebno je pravodobno pripremiti sve potrebne dokumente i priloge te osigurati da su u skladu s natječajnim zahtjevima. Također je važno osigurati da projektni prijedlog sadrži jasno definirane ciljeve, rezultate i pokazatelje uspješnosti, detaljizirane aktivnosti te vremenski okvir za njihovu provedbu.

Pravila za financijska izvješća

Kao što je prije navedeno, u pripremi poduzetnika za natječaje EU fondova ključno je imati kvalitetno pripremljene financijske izvještaje, što uključuje i razumne, odnosno fer prilagodbe u skladu sa stvarno nastalim poslovnim događajima. U tom procesu poduzetnici moraju osigurati točnost i kompletnost financijskih izvještaja te ispravno prikazati sve transakcije u skladu sa zakonskim i računovodstvenim okvirima, odnosno hrvatskim i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Dio poduzetnika koji posluju preko više odvojenih pravnih osobnosti mora pripremiti i konsolidirane financijske izvještaje, a u nekim situacijama oni mogu biti relevantni za procjenu prihvatljivosti poduzetnika. Nadalje, u ovom kontekstu važno je spomenuti i reviziju financijskih izvještaja, odnosno proces kojim nezavisni revizor provjerava financijske izvještaje i njihovu usklađenost s međunarodnim računovodstvenim standardima.

To jamči adekvatnost financijskih izvještaja te osigurava vjerodostojnost, stoga je ključno držati se svih pravila struke, tj. zadanoga zakonskog okvira. Dodatno, iz aspekata pravilnog zaključenja poslovne godine za subjekte koji posluju u sklopu grupacija, važna su i specifična pravila grupe koja se odnose na skup internih načela i smjernica koje definiraju računovodstvene principe, odnosno načine na koje je društvo dužno voditi poslovne knjige te na kraju konsolidirati financijske izvještaje kada posluje kroz više entiteta. Važno je držati se tih pravila kako bi se osiguralo da se prikazuju točni i dosljedni podaci o financijskom položaju i performansama grupe.

Za kalendarsku godinu 2022. godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike i druge potrebe poduzetnici sastavljaju u kunama i dostavljaju Fini do 30. travnja 2023. Kad je u pitanju javna objava, godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu sastavljaju se i predaju u kunama do 30. lipnja 2023. (za poduzetnike kojima je financijska godina jednaka kalendarskoj, a za ostale je rok šest mjeseci nakon završetka financijske godine). Oblik i strukturu financijskih izvještaja za statistiku i javnu objavu propisuje Fina te je korisno znati da je obrazac za 2022. istovjetan onome za 2021. godinu.

Financijske korekcije i povrat sredstava rizik su za poduzetnike koji se prijavljuju za sredstva iz EU fondova. Naime, ako poduzetnik ne ispuni uvjete iz ugovora o dodjeli sredstava ili se ne drži pravila koja su definirana u ugovoru, postoji mogućnost financijskih korekcija ili čak cjelokupnog povrata sredstava. Stoga je vrlo važno pažljivo pripremiti financijske izvještaje kako bi se osiguralo adekvatno početno stanje, a nužno je i pratiti realizaciju obveza tijekom provedbe projekta.

Što je moguće, a što se mora

Uvjeti koji se odnose na financijske izvještaje i povijesno poslovanje jedan su od ključnih elemenata prilikom pripreme prijave na natječaje EU fondova. Potrebno je pažljivo i pravodobno analizirati financijske izvještaje kako bi se pronašle mogućnosti za poboljšanje prihvatljivosti te kvalitetnu pripremu prijave. Osim toga, budući da je trenutačno vrijeme godine u kojem je zaključivanje financijske godine aktualna tema, korisno je raditi na pripremi financijskih izvještaja imajući istodobno na umu uobičajene zahtjeve na natječajima za europska i nacionalna sredstva kako bi se povećala vjerojatnost prihvatljivosti poduzetnika, odnosno uspješne prijave.

Budući da je poslovna godina 2022. već završena, poduzetnici na raspolaganju trenutačno imaju ograničen broj mogućnosti prilagodbe financijskih izvještaja za proteklu godinu jer se prikazuju isključivo transakcije koje su se dogodile prije 31. prosinca 2022. Stoga u ovom trenutku mogu djelovati isključivo u računovodstveno-obračunskim kategorijama, prije svega na pozicijama amortizacije i vrijednosnih usklađenja

Budući da je poslovna godina 2022. već završena, poduzetnici na raspolaganju trenutačno imaju ograničen broj mogućnosti u smislu prilagodbe financijskih izvještaja jer se u sklopu godišnjih financijskih izvještaja prikazuju isključivo transakcije koje su se dogodile tijekom godine, tj. prije 31. prosinca 2022.

Stoga u ovom trenutku poduzetnici mogu djelovati isključivo u računovodstveno-obračunskim kategorijama, prije svega na pozicijama amortizacije i vrijednosnih usklađenja, te tako osigurati da su poslovni primici veći od poslovnih izdataka, što se često pojavljuje kao jedan od uvjeta prihvatljivosti na EU natječajima. Uz navedeno jedan je od najčešćih uvjeta na dosadašnjim EU natječajima za poduzetnike bila pozitivna EBITDA i o tome je važno voditi računa ako poduzetnik planira prijaviti investiciju na EU fondove. EBITDA (operativna dobit, odnosno zarada prije kamata, poreza, i amortizacije) financijski je pokazatelj koji se često koristi pri analizi financijskih performansi poduzeća te aproksimaciji dobiti iz temeljnog poslovanja (core businessa), a u kontekstu natječaja važna je za utvrđivanje financijske održivosti poduzeća i sposobnosti da pridonese ostvarenju ciljeva poziva. Pozitivna EBITDA u prethodnoj godini gotovo će zasigurno biti jedan od uvjeta na budućim natječajima, stoga osiguravanje navedenog može znatno poboljšati izglede za dobivanje sredstava iz EU fondova.

Osim spomenutog, jedan od najčešćih uvjeta jest minimalan udio kapitala u pasivi čija je namjera analizirati dostatnost financijskoga kapaciteta prijavitelja iliti sposobnost da poduzetnik uspješno provede predloženi projekt. U prethodnim iteracijama poziva za poduzetnike navedeni uvjet iznosio je 15 posto, koji bi prijavitelj mogao zadovoljiti, primjerice, pretvorbom danih pozajmica u kapital ili dokapitalizacijom, čime bi mogao povećati vjerojatnost prihvatljivosti za skorašnje natječaje.

Zašto su važni dodatni podaci

Nadalje, adekvatno i točno prikazivanje stvarno nastalih poslovnih događaja tijekom poslovne godine ključno je za osiguranje prihvatljivosti, i to iz aspekta preciznog prikazivanja dodatnih podataka u sklopu godišnjih izvještaja.

Naime, važno je osigurati ispravno prikazivanje svih dodatnih podataka unatoč nepostojanju obveze javne objave s obzirom na to da dodatni podaci često prikazuju početno stanje pri prijavi. Tako, primjerice, prihodi iz inozemstva, kao stavka dodatnih podataka u godišnjem financijskom izvještaju, mogu biti presudni za prijave na natječaje EU fondova, posebno u kontekstu međunarodne suradnje i partnerstva između tvrtki u više zemalja.

Poduzeća koja imaju iskustva u poslovanju s inozemstvom i imaju razvijene međunarodne partnerske odnose mogu biti atraktivniji partneri u projektima koji su usmjereni prema međunarodnoj suradnji. Dodatno, porast razmjene robe i usluga s inozemstvom jedan je mogućih ciljeva natječaja, zbog čega je važno osigurati da su sve transakcije s inozemstvom detaljno prikazane u sklopu dodatnih podataka (AOP 253) te pravodobno i ispravno evidentirati takve podatke u budućnosti.

Vrlo, vrlo važno

Troškovi energije (AOP 262) također mogu biti važni za prijave na natječaje EU fondova, posebno u kontekstu poziva koji se odnose na zelenu tranziciju. Smanjenje potrošnje energije i korištenje obnovljivih izvora energije može biti ključno za ostvarenje ciljeva projekata usmjerenih prema smanjenju emisija CO₂ i zaštiti okoliša. Stoga poduzeća koja mogu pokazati da mogu smanjiti troškove energije i povećati korištenje obnovljivih izvora energije mogu biti atraktivniji kandidati za dobivanje sredstava iz EU fondova usmjerenih na zelenu tranziciju. Istodobno je na prethodnom pozivu usmjerenom na zelenu tranziciju prerađivačkog sektora jedan od uvjeta bio udio od minimalno dva posto troškova energije u prihodima od prodaje. U tom smislu važno je da poduzetnici pravilno evidentiraju sve troškove energije koji su nastali u prethodnoj godini, odnosno sve troškove koji se odnose na jedno od sljedećega: električnu energiju, plin, paru, motorno ulje, mazut, ulje za loženje, ugljen, drvo i druge vrste energenata utrošenih u proizvodnji dobara i usluga te u administraciji, upravi i prodaji.

Unatoč nezavidnom položaju poduzetnika iz aspekta dostupnosti kvalitetne radne snage jedan je od temeljnih uvjeta za pripremu konkurentnih projekata zapošljavanje, tj. otvaranje novih radnih mjesta. Pri određivanju početnog stanja relevantni su podaci s referentne stranice GFI-POD koji se odnose na broj zaposlenih na temelju sati rada, stoga je nužno osigurati ispravno prikazivanje početnog stanja.

Uvjeti koji se odnose na digitalnu i zelenu tranziciju također su vrlo važni prilikom pripreme projekata. EU fondovi sve su više usmjereni na projekte koji pridonose digitalnoj i zelenoj tranziciji, stoga je važno da poduzetnici razmisle o tome kako mogu prilagoditi svoje poslovanje i projekte tim ciljevima. U tom smislu poduzetnici bi trebali jasno definirati na koji će način koncipirani projektni prijedlog pridonijeti digitalnoj, odnosno zelenoj tranziciji poslovanja.

Ključno je biti oprezan

Pri zaključivanju financijske godine i općenito upravljanju financijskim aspektima poslovanja posebnu pozornost važno je obratiti na usklađivanje s najčešćim uvjetima prihvatljivosti poduzetnika te točno prikazivanje rezultata prethodne financijske godine na obrascu dodatnih podataka, kao i poštovanje postojećih zakonskih i računovodstvenih okvira.

Optimalno iskorištavanje svih dostupnih mogućnosti sufinanciranja razvoja poslovanja može biti iznimno zahtjevno te vremenski intenzivno, a adekvatno zaključivanje financijske godine u svrhu osiguravanja prihvatljivosti samo je jedan od brojnih aspekata na koje je potrebno obratiti pozornost. Na kraju, u razvoju strategije korištenja EU sredstava često su potrebna i neka specijalizirana znanja, koja ovise o specifičnom slučaju i poduzetniku, zato je svakako najsigurnija i dugoročno najisplativija opcija zatražiti pomoć stručnjaka. 

25. svibanj 2024 19:33