Što i kako
StoryEditor

Obračun plaća: Kako uskladiti isplatne liste s novim pravilnikom

18. Srpanj 2023.

Od 1. srpnja 2023. na snazi je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (NN, br. 68/23.) kojim je uređen obvezan sadržaj obračunskih isprava propisanih čl. 93. Zakona o radu. Izmjenama Zakona o radu koje su na snazi od 1. siječnja 2023. proširene su obveze poslodavaca u dijelu koji se odnosi na uručivanje radniku isprava o isplaćenim primicima. Proširenje se odnosi na povećanje opsega podataka koje su poslodavci dužni iskazivati u obračunu plaće i naknade plaće i proširene su vrste primitaka za koje je poslodavac dužan radniku uručiti obračun isplaćenog primitka; a ako primitak ne isplati do kraja mjeseca u kojemu je dospjela obveza, tada i ovršnu ispravu o neisplaćenom primitku.

Prije izmjena Zakona o radu uručivanje obračunskih isprava bilo je propisano samo za plaću, naknadu plaće i otpremninu, a od 1. siječnja 2023. obveza je proširena i na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Poslodavci su već od 1. siječnja 2023. obvezni postupati prema izmijenjenom Zakonu o radu, a do 1. listopada 2023. dužni su sadržaj isplatnih lista uskladiti s novim pravilnikom. Za isplatne liste o isplaćenim primicima mogu se, ali nisu obvezni, koristiti obrascima koji su objavljeni u prilogu novog pravilnika. Ako im je to jednostavnije, mogu sami kreirati obrasce o isplaćenim primicima koje uručuju radnicima.

Rok i svrha

U roku od petnaest dana od isplate plaće, naknade plaće, otpremnine za prestanak radnog odnosa i naknade za neiskorišteni godišnji odmor poslodavac je dužan radniku uručiti obračun isplaćenog iznosa. Svrha je ispostavljanja obračuna i ostalih primitaka kako bi mogao provjeriti je li poslodavac pri isplati poštovao prava koja mu pripadaju prema zakonu, kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu i/ili ugovoru o radu. Kontrola se ne odnosi samo na iznose i opseg pojedinih dodataka u plaći, visinu naknade plaće, visinu otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor nego i na pravilnost obračuna javnih davanja o kojima ovise socijalna i porezna prava radnika.

Način dostavljanja

Način dostavljanja obračuna uređuje se propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu, a ako nije drugačije uređeno tim aktima, isprave o isplaćenim primicima radniku se moraju dostaviti u pismenom ili u elektroničkom obliku. Izmijenjeni Zakon o radu od 1. siječnja 2023. uređuje mogućnost dostavljanja potvrda, isprava, akata i drugih pismena radniku u elektroničkom obliku. Ako se obračuni dostavljaju u elektroničkom obliku, moraju biti dostupni radniku, a poslodavac ih mora moći ispisati i pohraniti.

Neovisno o načinu na koji je radniku uručena isprava o isplaćenom primitku, poslodavac mora imati dokaz o uručenju isprave radniku, što nadzire inspekcija rada. Dokaz je u pravilu potpis radnika kojim radnik ili druga osoba u njegovo ime potvrđuje primitak obračuna. Ako se obračun uručuje elektronički ili šalje dostavnom poštom, poslodavac također mora raspolagati dokazom da je ispravu uručio radniku.

Novine u sadržaju

Obračun plaće i naknade plaće (obrazac IP1) mora sadržavati podatke o bruto iznosu plaće za rad obavljen u razdobljima (satima) koja su u evidenciji radnog vremena zabilježena kao odrađeni sati, dodacima, iznosu ostalih primitaka koji se smatraju dijelom plaće za obavljeni rad, iznosu naknade plaće za razdoblja (sate) koja su u evidenciji radnog vremena zabilježena kao opravdani izostanci s rada te, kao novina, iznosu ostalih primitaka koji se prema Zakonu o radu ne smatraju plaćom za obavljeni rad, a isplaćuju se kao dio radnikova mjesečnog primitka (npr. naknada troškova za rad na izdvojenom mjestu rada, naknada troškova prijevoza za dolazak na posao, naknada za prehranu).

Iskazuju se podaci o bruto primitcima, a za neoporezive iznose naknada podaci o neoporezivim primitcima. Obračun javnih davanja prema primitcima koji se prema poreznim propisima smatraju plaćom mora biti iskazan na obrascu, a novost je obveza iskazivanja ukupnih troškova rada. Pravilnik uređuje i koje posebne podatke treba iskazati za radnike koji rade na izdvojenome mjestu rada, radnike upućene na rad u inozemstvo i za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi. Za isplatu otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor predviđen je isti obrazac, ali tako da se odvojeno iskazuju podaci za otpremninu, a odvojeno za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Za otpremninu treba iskazati kriterije prema kojima su određeni visina i iznos otpremnine te javna davanja prema oporezivom dijelu otpremnine.

Za isplaćenu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor treba iskazati kalendarsku godinu na koju se odnosi pravo, ukupan broj dana godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo za tu godinu, broj dana koje radnik nije iskoristio, iznos naknade u bruto iznosu i iznos obračunanih javnih davanja.

19. lipanj 2024 17:28