Što i kako
StoryEditor

Opcijske dionice: Kako se obračunava porez pri dodjeli ili kupnji vlastitih dionica tvrtke

13. Rujan 2022.

Kod opcijskih ugovora o stjecanju dionica primitak se smatra ostvarenim tek u trenutku kupnje dionica po cijeni ugovorenoj opcijom. Oporezuje se kao dohodak od kapitala ostvaren u naravi, a obveznik plaćanja poreza na dohodak trgovačko je društvo koje je omogućilo stjecanje dionica po opcijskoj cijeni. No osnovica za obračun poreza uvijek je tržišna vrijednost dionica

Dodjela vlastitih dionica trgovačkog društva oblik je nagrađivanja članova uprave i zaposlenika kako bi na taj način stekli vlasnička prava nad društvom. Članovima uprave trgovačkog društva i zaposlenicima dodjeljuju se dionice bez naknade ili uz naknadu nižu od tržišne cijene, čime oni kao dioničari stječu glasačka prava i pravo na isplatu dividende. Time kao vlasnici postaju motiviraniji za postizanje poslovnih rezultata i maksimiziranje dobiti društva.

Opcijska dodjela dionica podrazumijeva mogućnosti kupnje vlastitih dionica društva prema unaprijed određenoj opcijskoj cijeni, s tim da se ugovorom ograničava razdoblje u kojem se opcija može realizirati. Ugovorom koji dioničko društvo sklapa s članom uprave ili drugim zaposlenikom određuju se uvjeti pod kojima se može realizirati opcija, po kojoj cijeni, koji se broj dionica može kupiti po opcijskoj cijeni, u kojem roku i eventualna druga ograničenja. Član uprave ili druga osoba s kojom je sklopljen opcijski ugovor motivirani su poduzimati napore na poboljšanju poslovnih rezultata društva, što utječe na vrijednost dionica.

Bez naknade ili niža cijena

Optant ne stječe dionice danom sklapanja opcijskog ugovora nego tek kad realizira prava iz ugovora. Korisnik opcijskih prava pažljivo bira trenutak u kojemu će realizirati opcijska prava, poštujući ugovorena ograničenja, a u njegovu je interesu realizirati ih onda kad je razlika između tržišne i opcijske cijene što veća. Nakon što stekne dionice, član uprave, zaposlenik ili druga osoba može ih odmah prodati i ostvariti zaradu na razlici između cijene koju je platio i tržišne cijene postignute prodajom tih dionica, osim ako je opcijskim ugovorom određena zabrana prodaje u nekom razdoblju.

Dodjela vlastitih dionica bez naknade ili uz naknadu koja je niža od tržišne cijene oporezuje se kao dohodak od kapitala ostvaren u naravi. Dohodak se smatra ostvaren onda kad su dionice promijenile vlasnika, tj. u trenutku kad je vlasništvo preneseno na fizičku osobu stjecatelja. Ako članu uprave, zaposleniku ili drugoj fizičkoj osobi dionice dodjeljuje tuzemno trgovačko društvo, bez naknade ili uz naknadu nižu od tržišne cijene, trgovačko društvo obveznik je obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak i možebitnog prireza na primitak u naravi omogućen fizičkoj osobi – obvezniku poreza na dohodak.

Nema obveze doprinosa

Kod opcijskih ugovora o stjecanju dionica, sve do trenutka realizacije opcijskih prava, optant nije ostvario nikakav primitak. Primitak je ostvaren u trenutku realizacije opcijskog prava, tj. u trenutku kupnje dionica po cijeni ugovorenoj opcijom. I ta se ostvarena ekonomska korist oporezuje kao dohodak od kapitala ostvaren u naravi, a obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak je tuzemno trgovačko društvo koje je omogućilo stjecanje dionica po opcijskoj cijeni.

Ako se vlastite dionice dodjeljuju bez naknade, osnovica za obračun poreza na dohodak u naravi tržišna je vrijednost dionica, preračunana u bruto svotu dohotka u naravi. Ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu, porez se obračunava na razliku između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i naknade koju plaća stjecatelj.

Ako se vlastite dionice dodjeljuju uz plaćanje naknade u iznosu manjem od tržišne cijene, primitak u naravi određuje se kao razlika između tržišne vrijednosti i cijene koju plaća stjecatelj dionice. Taj se model određivanja primitka u naravi uvijek primjenjuje pri realizaciji opcijskih ugovora tako da se primitkom u naravi smatra razlika između opcijske cijene koju plaća stjecatelj i tržišne cijene dionice.

Porez na dohodak se obračunava i plaća po stopi od 20 posto i uvećava za prirez porezu na dohodak, ako je obveza plaćanja prireza propisana prema općini/gradu prebivališta stjecatelja dohotka. Riječ je o dohotku koji se ubraja u skupinu konačnih dohodaka, ne podliježe obvezi doprinosa, a plaćeni porez smatra se konačnom poreznom obvezom neovisno o visini ostvarenog primitka.

Drukčije s dodjelom udjela

Dohotkom od kapitala smatra se dodjela dionica i realizacija opcijskih prava na kupnju dionica po povlaštenoj cijeni, ali se to ne odnosi na dodjelu poslovnih udjela u trgovačkim društvima s ograničenom odgovornošću. Dodjela poslovnih udjela članovima uprave društva i zaposlenicima, bez plaćanja naknade ili uz naknadu nižu od tržišne cijene, oporezuje se kao plaća ili kao drugi dohodak ostvaren u naravi, ovisno o pravnom odnosu između društva koje dodjeljuje udjele i stjecatelja udjela.

Plaća i drugi dohodak podliježu obvezi doprinosa, ubrajaju se u skupinu godišnjih dohodaka i, ovisno o veličini godišnje porezne osnovice, oporezuju se stopama od 20 i 30 posto. Takvim modelom oporezivanja dodjela poslovnih udjela bez naknade ili uz naknadu nižu od tržišne cijene fiskalno je više opterećena od dodjele dionica.

11. ožujak 2023 16:22