Što i kako
StoryEditor

Porezni i drugi propisi: Što se sve počinje primjenjivati od 1. siječnja

01. Siječanj 2024.

Minimalna mjesečna plaća za 2024. godinu iznosi 840 eura bruto, što je povećanje za 20 posto u odnosu na bruto minimalnu plaću za 2023., koja je iznosila 700 eura. Rast minimalne plaće veći je od stope rasta prosječnih plaća u 2023. godini, pa će u nekim radnim sredinama rezultirati povećanjem broja radnika kojima je poslodavac dužan na plaću određenu kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu isplatiti dodatak do propisane visine minimalne plaće.

Novosti o plaćama

Od 1. siječnja 2024. na snazi je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, kojim se na jedinstven način uređuje plaća službenika i namještenika kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu. Za cjelovitu provedbu Zakona potrebno je donijeti uredbe kojima će se urediti koeficijenti radnih mjesta. Prevođenje na nove koeficijente najavljeno je u ožujku 2024., kako bi se već u travnju isplatile prve plaće prema novom modelu. Od 2025. godine uvodi se ocjenjivanje državnih i javnih službenika i namještenika koje će utjecati na isplatu novog dodatka za učinkovitost, a prva isplata dodatka prema toj osnovi uslijedit će od 2027. godine.

Već pri isplati plaće za prosinac 2023., koju većina poslodavaca isplaćuje u siječnju 2024., radnicima kojima je plaća manja od 1300 eura umanjuje se osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti, pa će im to umanjenje pridonijeti povećanju neto plaće. Za osobe koje su osiguranici drugog stupa obveznoga mirovinskog osiguranja ušteda na doprinosima može iznositi od 45 do 0,01 eura.

Podebljani osobni odbitak

Svim se stjecateljima godišnjih dohodaka od 1. siječnja 2024. povećava osnovni osobni odbitak kao neoporezivi dio dohotka i odbici za uzdržavanu djecu i druge uzdržavane članove obitelji. Osnovni osobni odbitak iznosit će 560 eura na mjesec, za uzdržavanog supružnika, roditelje poreznog obveznika i za prvo dijete uvećava se za po 280 eura, za drugo dijete za dodatna 392 eura i progresivno za svako sljedeće dijete koje porezni obveznik uzdržava. Povećani su iznosi osobnog odbitka po osnovi invalidnosti samog poreznog obveznika i njegovih uzdržavanih članova. Izmijenjena je svota primitaka koju može ostvariti uzdržavani člana obitelji, a koja poreznom obvezniku nije zapreka korištenju prava na uvećanje osobnog odbitka za tu osobu. U 2024. godini uzdržavana djeca i drugi uzdržavani članovi obitelji mogu ostvariti primitak do 3360 eura i istodobno biti porezna olakšica drugom poreznom obvezniku.

Nova porezna tarifa

Mijenja se porezna tarifa kojom se oporezuju plaće. Nižom poreznom stopom oporezivat će se mjesečna porezna osnovica do 4200 eura, a razlika preko toga iznosa oporezivat će se višom poreznom stopom određenom za grad ili općinu prebivališta poreznog obveznika. Porezne stope odredili su gradovi i općine, uz uvažavanje propisanih limita, i trebaju ih do 31. prosinca 2023. objaviti u Narodnim novinama.

Za općine i gradove koji nisu donijeli odluku o stopama godišnjih dohodaka za građane na svom području primjenjivat će se stopa od 20% kao niža i stopa od 30% kao viša stopa poreza na dohodak. Porezna će uprava na svojim mrežnim stranicama objaviti nižu i višu stopu za svih 556 gradova i općina u Hrvatskoj. Od 2024. godine ne plaća se prirez porezu na dohodak.

Ostali dohodci

Promijenjene su stope po kojima će obrtnici, slobodna zanimanja i poljoprivrednici plaćati predujmove poreza na dohodak. Predujmove će plaćati po stopi od 15 i 25 posto, ovisno o poreznoj osnovici iskazanoj u zadnjoj poreznoj prijavi, a dohodak po godišnjoj prijavi oporezivat će im se prema stopama koje je odredila lokalna jedinca u kojoj porezni obveznik ima prebivalište. Dospijeće poreza na dohodak po godišnjoj prijavi dohotka od samostalne djelatnosti je izmijenjeno, razlika poreza više ne dospijeva na dan predaje godišnje porezne prijave, nego zadnjeg dana roka za predaju godišnje porezne prijave.

Za primitke od drugog dohotka i autorskih honorara nema promjena u visini i vrsti obveznih doprinosa, ali se možda mijenja porezna stopa. Porez na dohodak obračunavat će se i plaćati po nižoj stopi koja je propisana za grad ili općinu u kojima stjecatelj drugog dohotka ima prebivalište ili uobičajeno boravište. Povećane su stope poreza na dohodak od imovine i poreza na dohodak od kapitala. Dohodak od imovine koji se plaća po rješenju Porezne uprave oporezivat će se stopom od 12 posto, a dohodak od imovinskih prava stopom od 24 posto. Isplata udjela u dobiti i isplata dividendi oporezuje se stopom od 12 posto, dodjela dionica i realizacija opcijskih prava na dionice poreznom stopom od 24 posto, a novost je da će se dohotkom do kapitala oporezivati i dodjela udjela u dobiti.

Novi neoporezivi primitak

Od 1. siječnja 2024. godine uvedena je neoporeziva napojnica kao naknada za dobro obavljenu uslugu primljenu od trećih osoba, uz uvjet da je evidentirana u sustavu fiskalizacije. Neoporeziva napojnica iznosi 3360 eura na godinu po stjecatelju, a ako se isplaćuje preko toga iznosa, razlika se oporezuje kao drugi dohodak oslobođen doprinosa, poreznom stopom od 20 posto i to se smatra konačnim dohotkom. Uvedena je obveza izvještavanja Porezne uprave o isplaćenim neoporezivim i oporezivim napojnicama.

Povećani neoporezivi primitci

Povećani su iznosi svih neoporezivih primitaka koji se isplaćuju fizičkim osobama. Nakon konverzija iz kuna u eure neoporezivi iznosi bili su određeni u decimalnim brojevima, od 1. siječnja 2024. zaokruženi su na okrugle brojeve, a neki su od njih i znatno povećani. Povećane su neoporezive stipendije za školovanje, sportske stipendije i nagrade sportašima. Povećan je iznos koji poslodavci mogu isplaćivati radnicima za prehranu tijekom rada na 1200 eura na godinu, a ako im prehranu omogućavaju u naravi, na 1800 eura na godinu. Neoporeziva dnevnica za službeno putovanje u zemlji u 2024. godini iznosi 30 eura po danu, naknada za korištenje privatnoga automobila u službene svrhe 0,50 eura po prijeđenom kilometru. Povećane su i neoporezive pomoći koje poslodavci mogu isplatiti radnicima, otpremnina za mirovinu i otpremnina za otkaz. Neoporeziva nagrada za rezultate rada iznosi 1120 eura na godinu, a prigodna nagrada 700 eura na godinu.

Porez na dobit gotovo isti

Stope poreza na dobit nisu promijenjene, ostaju 10 i 18 posto, ovisno o godišnjem prihodu poreznog obveznika. Nisu izmijenjene ni stope poreza na dobit po odbitku koji se plaća na kamate, dividende, udjele u dobiti te na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva, plaćene inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Od 12. listopada 2023. ukinuta je obveza plaćanja poreza po odbitku na usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge, plaćene inozemnim pravnim osobama. Prag za obvezan prelazak s oporezivanja dohotka na oporezivanje porezom na dobit zaokružen je na milijun eura ostvarenog prihoda.

Lifting PDV-a

Prag za obvezan ulazak u sustav PDV-a zaokružen je na 40.000 eura vrijednosti isporuka u prethodnoj ili u tekućoj godini. Najveća novost u PDV-u je pojednostavnjeni postupak naknadnog ispravka porezne osnovice. Isporučitelj može ispraviti poreznu osnovicu na temelju obavijesti koju je dostavio kupcu. Treba ga samo obavijestiti o provedenom ispravku, a kupac će na temelju te obavijesti biti obvezan ispraviti pravo na pretporez. Ta se novost odnosi na naknadno odobrene popuste i opozive isporuka po računima izdanima od 1. siječnja 2024. godine. Za račune izdane do 31. prosinca 2023. primjenjuju se pravila umanjenja porezne osnovice. Od 1. siječnja 2024. uvodi se mogućnost ispravka porezne osnovice zbog nemogućnosti naplate, ali samo za račune izdane nakon 1. siječnja 2024. za koje je proteklo godinu dana od dospijeća, a nisu naplaćeni u cijelosti ili djelomično.

Lokalni porezi

Izmjenama Zakona o lokalnim porezima porezi na automobile, motocikle i plovila zaokruženi su na cijele brojeve. Znatno je povećan iznos koji lokalne jedinice mogu odrediti za porez na kuće za odmor i propisana je novost prema kojoj se taj porez plaća i za kuće koje se iznajmljuju turistički.

24. svibanj 2024 09:52