Što i kako
StoryEditor

Poslovno darivanje: Vrijednost poklona nije ograničena, ali vrijede specifična pravila

06. Prosinac 2022.

U porezno dopustive izdatke poslovanja priznaje se samo 50 posto potrošenoga na ugošćenje i darivanje poslovnih partnera, pa se poduzetnici najčešće odlučuju za povoljniju varijantu darova od 160 kuna. Njima se ostvaruje pravo na pretporez, a ne podliježu PDV-u i priznaju se u porezno dopustive rashode poslovanja

Izdaci za reprezentaciju namijenjeni su njegovanju dobrih poslovnih odnosa i dobrih poslovnih običaja, a za tu vrstu poslovnog rashoda uređena su specifična porezna pravila. Odnose se na ugošćenje i darivanje poslovnih partnera. Poslovnim partnerima se prema poreznim propisima smatraju osobe s kojima postoji poslovni odnos i osobe s kojima se namjerava uspostaviti poslovni odnos, tj. sadašnji i potencijalni budući suradnici.

Ne mora riječ biti samo o predstavnicima kupaca i dobavljača, ta se definicija odnosi na sve fizičke osobe s kojima poduzetnik ulazi u poslovne kontakte. Pojmovi ugošćenja i darivanja nisu porezno definirani. Ugošćenje podrazumijeva konzumaciju hrane i pića, ali može uključivati i npr. ljetovanje ili zimovanje na teret poslovnog partnera.

Pod darivanjem se podrazumijeva davanje poklona, pri čemu naši porezni propisi ne ograničavaju vrijednost dara. U nekim državama članicama Europske unije propisana je najviša vrijednost dara poslovnom partneru, pa poduzetnici koji imaju povezana društva u tim državama prenose takva pravila i u poslovanje u Hrvatskoj.

Nema pretporeza

S ulaznih računa za nabavljena dobra i usluge namijenjene za reprezentaciju nije dopušten odbitak pretporeza, već se ukupna cijena s uključenim PDV-om smatra rashodom poslovanja. Pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit u porezno dopustive rashode priznaje se 50 posto rashoda za reprezentaciju, za drugih 50 posto povećava se osnovica za plaćanje poreza.

Identična se pravila primjenjuju kod fizičkih osoba koje obavljaju obrtničku i drugu samostalnu djelatnost osobnim radom. I njima je zabranjen odbitak pretporeza, a u izdatke poslovanja priznaje im se samo 50 posto izdataka potrošenih na ugošćenje i darivanje poslovnih partnera.

Da se ugošćenje i darivanje ne bi smatralo oporezivim primitkom fizičke osobe kojoj je omogućena takva ekonomska korist, na računu za reprezentaciju treba navesti naziv poslovnog partnera čiji su predstavnici ugošćeni ili darivani. Ne navode se imena fizičkih osoba koje su npr. prisustvovale poslovnom ručku, nego naziv poslovnog subjekta koji predstavljaju. Primici u naravi koje pri tome ostvare domaćini poslovnog ručka ne smatraju se plaćom u naravi, nego također rashodom reprezentacije.

Što se smatra reprezentacijom

Reprezentacijom se smatra darivanje dobara ili usluga za koje primatelj ne pruža nikakvu protuuslugu. Ako taj uvjet nije ispunjen, riječ je o oporezivom dohotku. Na primjer, ako naručitelj plati smještaj i prehranu radnicima poslovnog partnera koji mu obavlja naručeni posao, nije riječ o reprezentaciji nego o oporezivom dohotku fizičkih osoba kojima je omogućen takav primitak.

Darovi vrijednosti do 160 kn ne smatraju se reprezentacijom nego reklamom, uz ispunjenje dodatnih uvjeta. Pri nabavi dara male vrijednosti poduzetnik ima pravo odbiti ukupan pretporez, pa iznos od 160 kn ne uključuje PDV.

Davanje takvih poklona smatra se promidžbom, ne podliježe oporezivanju PDV-om i u ukupnom iznosu priznaje se u porezno dopustive rashode poslovanja. Ta porezna pogodnost motivira poduzetnike da prigodne darove poslovnim partnerima u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana koncipiraju kao darove koji udovoljavaju uvjetima poklona male vrijednosti, da bi ostvarili pravo na pretporez i ispunili uvjet 100% priznatih rashoda u porezu na dobit odnosno porezu na dohodak.

Pod plaštom promidžbe

Pokloni male vrijednosti mogu se darivati poslovnim partnerima i potrošačima, ali istoj osobi najviše jedan poklon u svakom tromjesečju. Poklon male vrijednosti mora uključivati predmete iz proizvodnog ili prodajnog asortimana poduzetnika, posebno prilagođene za tu svrhu i posebno označene oznakom ‘nije za prodaju‘.

Ako se ne daruju predmeti iz asortimana poduzetnika, mora biti riječ o reklamnim predmetima koji su označeni znakom tvrtke ili oznakom kojom se reklamira određeni proizvod. Pokloni male vrijednosti imaju promidžbenu svrhu, namjena im je reklamiranje poduzetnika odnosno njegova asortimana. Činjenica da se daruju poslovnim partnerima ne mijenja njihovo porezno obilježje.

Ako se pokloni daju zaposlenicima, nije riječ o reprezentaciji. Poslodavac može neoporezivo darovati svoje zaposlenike darom u naravi do iznosa 1000 kn po radniku. U taj je iznos uključen i PDV jer se darivanje radnika oporezuje kao isporuka za krajnju osobnu potrošnju. Dar u naravi omogućen zaposlenicima ne iskazuje se u obrascu JOPPD. 

23. srpanj 2024 07:17