Što i kako
StoryEditor

Privatni iznajmljivači: Ako prihod ovog ljeta prelazi 300.000 kuna, ulazak u PDV je obvezan

06. Rujan 2022.

Ulaskom u sustav PDV-a po osnovi prihoda od iznajmljivanja iznajmljivač gubi pravo paušalnog plaćanja poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. Nakon što mu prihod od iznajmljivanja premaši 300.000 kuna, od prvoga dana sljedećeg mjeseca obvezan je porez na dohodak utvrđivati na temelju stvarnih prihoda i rashoda

Pokazatelji o broju turista, broju noćenja i broju fiskaliziranih računa ukazuju na to da je turistička sezona 2022. veoma uspješna. U brojnim destinacijama ti su pokazatelji povoljniji od usporedne 2019., koja se u svim analizama smatra najuspješnijom turističkom godinom. Uspješno posluju hoteli, ali i privatni iznajmljivači, tako da je nemali broj već u kolovozu premašio prag godišnjih prihoda od 300.000 kn koji im je omogućavao znatno povoljniji porezni položaj.

Nakon što privatni iznajmljivač tijekom kalendarske godine ostvari prihod veći od 300.000 kn, prema sili zakona postaje obveznik PDV-a. Dužan je Poreznoj upravi dostaviti obrazac P-PDV, kojim se upisuje u registar obveznika PDV-a, i od prvog dana sljedećeg mjeseca gubi status malog poduzetnika te postaje obveznik PDV-a. To podrazumijeva obvezu zaračunavanja PDV-a na sve isporuke obavljene od datuma upisa u PDV registar, prema propisanoj stopi.

Pravo na pretporez

Na usluge smještaja primjenjuje se porezna stopa od 13 posto, bilo da je usluga obavljena tuzemnim bilo inozemnim gostima. Dakako, obveznik PDV-a ostvaruje i pravo na pretporez s ulaznih računa koje njemu ispostavljaju drugi obveznici PDV-a. To podrazumijeva da ima pravo odbiti pretporez za nabavljeni materijal za čišćenje objekata koje iznajmljuje, struju i druge energente potrošene u tom objektu, za nabavljeni inventar i drugo.

Ulazak u sustav PDV-a uključuje i obvezu izvještavanja Porezne uprave o obavljenim isporukama i iskorištenom pretporezu, na PDV obrascu koji treba dostaviti do 20. dana sljedećeg mjeseca, a poreznu obvezu uplatiti u državni proračun do kraja toga mjeseca. Iznajmljivači su dužni sami obračunati poreznu obvezu na usluge posredovanja primljene od inozemnih poduzetnika, a nakon što postanu obveznici PDV-a taj obračunani porez iskazuju kao svoj pretporez.

Vođenje poslovnih knjiga

Ulaskom u sustav PDV-a po osnovi prihoda od iznajmljivanja iznajmljivač gubi pravo paušalnog plaćanja poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. Taj godišnji porez razrezuje se u četiri rate i dužan ga je platiti u ukupnom godišnjem iznosu. Nakon što mu prihod od iznajmljivanja premaši 300.000 kn, od prvog dana sljedećeg mjeseca obvezan je porez na dohodak utvrđivati na temelju stvarnih prihoda i rashoda evidentiranih u Knjizi primitaka i izdataka. Pri tome iznose prihoda ostvarene preko 300.000 kn iskazuje kao početno stanje u poreznim evidencijama.

Na primjer, ako je iznajmljivač nekog datuma u kolovozu prešao prag od 300.000 kn, a ukupno je do kraja kolovoza obavio isporuke u vrijednosti 315.000 kn, od 1. rujna postaje obveznik PDV-a i obveznik vođenja Knjige primitaka i izdataka, pri čemu će iznos od 15.000 kn evidentirati kao početno stanje u toj knjizi, ali na taj iznos ne plaća PDV. Tako iznajmljivač ne postaje obrtnik, samo obvezu poreza na dohodak utvrđuje prema istim pravilima kao obrtnici i osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja.

Prihodi i rashodi evidentiraju se prema novčanom načelu, što podrazumijeva knjiženje naplaćenih i plaćenih transakcija. Pod plaćenim transakcijama smatra se i provizija plaćena posrednicima u iznajmljivanju, koji u pravilu naplaćuju uslugu od korisnika i pri doznačivanju novčanog iznosa iznajmljivaču odmah ustežu naknadu za uslugu posredovanja.

Bez obveze fiskalizacije

Vođenjem poslovnih knjiga prema pravilima oporezivanja samostalne djelatnosti iznajmljivač nije postao obveznik fiskalizacije i nije obvezan fiskalizirati račune koje izdaje turistima. On je i dalje osoba koja ostvaruje dohodak od imovine, samo mu se taj dohodak oporezuje jednako kao dohodak od obrta. Po isteku 2022. iznajmljivač koji vodi Knjigu primitaka i izdatka, bilo za cijelu bilo za dio kalendarske godine, podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak prema na obrascu DOH, do kraja veljače 2023.

Ako je riječ o iznajmljivaču koji je osim tog dohotka u poreznoj godini ostvario i neke druge izvore godišnjih dohodaka, sve ih uključuje u obrazac DOH (npr. dohodak od plaće, mirovine, ugovora o djelu, autorskih honorara i dr.). Iznajmljivač koji podnosi DOH obrazac ima pravo na umanjenje porezne obveze za godišnji osobni odbitak, a ako je rezident pravo ostvaruje za cijelu godinu. Pri tome ima pravo sâm sebi iskazati kao izdatak paušalnu naknadu za prehranu, prigodnu godišnju nagradu i nagradu za ostvarene rezultate rada, što mu sve smanjuje dohodak i umanjuje poreznu obvezu. 

23. rujan 2022 08:54