Što i kako
StoryEditor

Što se mijenja ako tijekom godine dostignete limit od 300.000 kuna prihoda

26. Listopad 2021.
Od 2019. godine dostizanje oporeziva prometa od 300.000 kn tijekom godine obvezuje poduzetnika na ulazak u sustav PDV-a od prvog dana sljedećeg mjeseca, što je prije mogao odgoditi do početka sljedeće godine. To povlači znatne promjene u oporezivanju

Sve do 2018. godine prag za obvezan ulazak u sustav PDV-a primjenjivao se kao godišnja veličina i imao je za posljedicu promjenu poreznog statusa od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine. Od 2019. godine dostizanje oporeziva prometa dobara i isporuka od 300.000 kn tijekom godine obvezuje poduzetnika na obvezan ulazak u sustav PDV-a od prvog dana sljedećeg mjeseca. Do te promjene poduzetnik je mogao u jednoj godini ostvariti promet višestruko veći od propisana praga i cijelu je godinu zadržavao status tzv. malog poduzetnika, ali to više nije moguće. Nakon što mu isporuke oporezivih dobara i usluga dostignu 300.000 kn, od prvog dana sljedećeg mjeseca po sili zakona postaje obveznik PDV-a.

U prag od 300.000 kn uključuje se vrijednost isporuka dobara i usluga obavljenih od 1. siječnja tekuće godine koji bi bili oporezivi da ih je obavio poduzetnik u sustavu PDV-a, ali i određene isporuke oslobođene PDV-a. Od oslobođenih isporuka, u prag za obvezan ulazak u sustav PDV-a uključuju se isporuke izvoza dobara i one koje se smatraju izjednačenima s izvozom, usluge na pokretnoj imovini, usluge u vezi s međunarodnim prijevozom i određene usluge posredovanja obavljene u ime i za račun druge osobe.

Što s pretporezom

Kad isporuke dostignu propisani prag, poduzetnik je dužan prijaviti se u registar poreznih obveznika. Prijavu podnosi na obrascu P-PDV, a postaje porezni obveznik od prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon dostizanja propisana praga. Na primjer, ako je 300.000 kn dostigao 10. listopada, postaje obveznik PDV-a od 1. studenoga i na isporuke koje obavlja od 1. studenoga dužan je zaračunavati PDV po stopi 25, 13 ili pet posto, iako je dobra koja prodaje nabavio ili izradio ranije, dok još nije bio u sustavu PDV-a. Pravo na pretporez stječe prema ulaznim nabavkama od datuma ulaska u sustav PDV-a.

No, ima pravo naknadno priznati dio pretporeza prema osnovi ranije nabavljene dugotrajne imovine i prema osnovi zatečenih zaliha dobara. Kod dugotrajne imovine pretporez se naknadno ispravlja ako od nabave nije prošlo više od deset godina, a za ostalu dugotrajnu imovinu ako od nabave nije proteklo više od pet godina. Naknadno priznavanje pretporeza na zalihe nabavljene u razdoblju dok nije bio obveznik PDV-a odnosi se na zalihe gotovih proizvoda, repromaterijala, trgovačke robe i dr., a obavlja se na temelju popisa koji treba sastaviti s datumom ulaska u sustav PDV-a.

Za poduzetnika koji je obveznik poreza na dobit, ulazak u sustav PDV-a ne utječe na način utvrđivanja poreza na dobit. Obveznik poreza na dobit vodi poslovne knjige prema propisima o računovodstvu, utvrđuje poreznu osnovicu na temelju ostvarenih prihoda i rashoda, a zaračunani PDV i ostvareni pretporez neutralni su za prihode i rashode. Najkraće rečeno, ulaskom u sustav PDV-a ništa se ne mijenja u vezi s osnovicom i stopom poreza na dobit.

Promjene za fizičke osobe

Fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dohodak ulazak u krug obveznika PDV-a može automatski uvjetovati promjenu načina utvrđivanja poreza na dohodak, ali to ne vrijedi za sve izvore dohotka. Obrtnik i poljoprivrednik koji je prije ulaska u sustava PDV-a plaćao porez na dohodak u paušalnom iznosu, nakon upisa u registar obveznika PDV-a mora utvrđivati poreznu obvezu na temelju stvarnih primitaka i izdataka, a na propisanu poreznu osnovicu više ne plaća porez na dohodak po stopi od 10 posto uvećano za prirez, nego po stopi od 20 i 30 posto, ovisno o godišnjoj osnovici, uvećano za prirez. Promjena načina oporezivanja dohotka utječe na osnovicu za plaćanje doprinosa za socijalna osiguranja, pa se i prema toj osnovi obveze povećavaju.

Prestanak paušalnog poreza

U jednakom su poreznom položaju fizičke osobe koje od iznajmljivanja apartmana, kuća za odmor i smještaja u kampu postanu obveznici PDV-a. One više nemaju pravo plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu, već su obvezne od datuma ulaska u sustav PDV-a poreznu obvezu utvrđivati na temelju poslovnih knjiga, tj. prema stvarno naplaćenim primicima i plaćenim izdacima.

To se odnosi i na osobe koje ostvaruju dohodak od imovine po osnovi iznajmljivanja nekretnina za poslovne svrhe, čak i na osobe koje građanima iznajmljuju nekretnine za stanovanje, iako je stanovanje oslobođeno PDV-a. I oni, čim im primici prijeđu 300.000 kn više ne plaćaju porez na dohodak po stopi od 10 posto, umanjeno za 30 posto paušalnih izdataka, već poreznu obvezu utvrđuju prema pravilima oporezivanja s obrtom izjednačenih djelatnosti. Utvrđivanje dohotka od imovine prema pravilima dohotka od samostalne djelatnosti automatski ih uvodi u obvezu plaćanja doprinosa.

Samo se fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka ulaskom u sustav PDV-a ne mijenja način plaćanja poreza na dohodak i obveznih doprinosa. 

20. lipanj 2024 10:36