Što i kako
StoryEditor

Tko može ostvariti povrat preplaćenoga doprinosa za mirovinsko osiguranje

02. Svibanj 2023.

Osiguranici obveznoga mirovinskog osiguranja kojima su isplatitelji plaće, isplatitelji drugog dohotka i oni sami kao samozaposlene osobe za 2022. godinu platili doprinos za mirovinsko osiguranje na osnovicu veću od 686.664 kuna mogu provjeriti imaju li pravo na povrat dijela doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti (prvi stup).

Ako je prema svim osnovama za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti za određenog osiguranika za 2022. godinu plaćeno više od 137.332,80 kuna za osobu koja je osigurana samo u prvome mirovinskom stupu odnosno više od 102.999,60 kuna doprinosa za osobu koja je osigurana u drugome stupu, osiguranik Poreznoj upravi mjerodavnoj prema svom prebivalištu može podnijeti zahtjev za provođenje godišnjeg obračuna doprinosa i zatražiti povrat doprinosa plaćenoga iznad najviše godišnje osnovice.

Kako podnijeti zahtjev

Zahtjev za provođenje godišnjeg obračuna doprinosa može se podnijeti u slobodnoj formi, a može i na formularu koji je dostupan na mrežnim stranicama Porezne uprave. Obvezan prilog zahtjevu jedan je obrazac GOD-DOP ili više njih koje su osiguraniku na njegov zahtjev ispostavili isplatitelji dohotka podložnog obvezi doprinosa. Obrazac je propisan Pravilnikom o doprinosima. Isplatitelji plaća i ostalih primitaka te isplatitelji drugog dohotka i autorskih honorara dužni su ga popuniti i dostaviti stjecatelju plaće odnosno stjecatelju drugog dohotka, ako on to zatraži.

Prema uputama Porezne uprave, za 2022. godinu svi se financijski podaci u obrascu GOD-DOP iskazuju u kunama, što podrazumijeva obvezu da se primici po osnovi plaće i iznosi doprinosa obračunani i plaćeni od 1. siječnja 2023. konvertiraju iz eura u kune. Prema tom pravilu, plaću za prosinac 2022. koja je isplaćena u siječnju 2023., otpremnine koje su isplaćene 2023. za prestanak radnog odnosa u 2022., a podlijegale su obvezi doprinosa, bonuse i sve druge primitke koji se smatraju plaćom, a isplaćeni su u eurima, treba konvertirati u kune tako da se osnovica i plaćeni doprinosi za osiguranje provedeno 2022. iskažu u kunama. Na isti se način, u kunama, popunjavaju obrasci GOD-DOP za prethodne godine za koja su obveze doprinosa obračune i plaćene poslije 1. siječnja 2023., nakon promjene državne valute.​ Za primitke od drugog dohotka i autorskih honorara koji se pripisuju godišnjoj osnovici kalendarske godine u kojoj su isplaćeni isplate obavljene u 2022. u obrascu GOD-DOP iskazuju se u kunama jer su i obavljene u kunama. Isti se obrazac GOD-DOP upotrebljava za iskazivanje podataka za plaće i za isplaćene iznose drugog dohotka, samo u odvojenim rubrikama.

Kako se obračunava

Porezna uprava godišnje obračunava doprinose za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti provjerom podataka o osnovicama i plaćenim doprinosima iskazanima u obrascima GOD-DOP koji su priloženi uza zahtjev zbrajajući sve osnovice prema kojima je za osiguranika plaćen doprinos za mirovinsko osiguranje. Ako je osiguranik za odnosnu godinu sâm platio doprinose po nekoj osnovi, npr. na drugi dohodak primljen iz inozemstva, kao obrtnik, slobodno zanimanje, bilo kao samozaposlena osoba bilo prema osnovi obavljanja druge djelatnosti, porezno tijelo uzet će u obzir sve osnove po kojima su doprinosi plaćeni i utvrditi jesu li za osiguranje u odnosnoj kalendarskoj godini plaćeni iznad najviše godišnje osnovice.

Porezna uprava će za podnositelja zahtjeva utvrditi osnovicu na koju je za njega za odnosnu godinu po svim osnovama obračunan i uplaćen doprinos za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti. Ako ta osnovica prelazi najvišu godišnju osnovicu, rješenjem će se utvrditi obveza samo do iznosa godišnje osnovice, ali tako da se godišnja obveza mirovinskog doprinosa odredi po stopi od 20 posto odnosno 15 posto neovisno o tome po kojoj je stopi mirovinski doprinos plaćen, tj. primijenit će se stopa od 20 posto ili 15 posto i na osnovicu primitaka od drugog dohotka i autorskih honorara iako su na te primitke tijekom godine doprinosi plaćeni po nižim stopama. Ukupno plaćeni iznosi doprinosa usporedit će se s obvezom doprinosa obračunana po stopi od 20 posto odnosno 15 posto na propisanu najvišu godišnju osnovicu i utvrditi razlika za povrat. Obračun za 2022. provodi se u kunama, a razlika za povrat isplaćuje se u eurima.

Plaća se porez

Prema propisima o porezu na dohodak, povrat doprinosa smatra se drugim dohotkom i oporezuje se porezom na dohodak po stopi od 30 posto, uvećano za prirez. Porezna uprava obračunat će porez na dohodak i prirez, a neto iznos toga dohotka isplatiti podnositelju zahtjeva u eurima. Drugi dohodak ostvaren od povrata doprinosa smatra se konačnim dohotkom i ne može se uključiti u godišnji obračun poreza na dohodak, čak i kad bi to osiguraniku kao poreznom obvezniku odgovaralo.

Zahtjev za povrat mirovinskog doprinosa za 2022. bilo je moguće podnijeti najranije 1. veljače 2023., a može se podnijeti u roku prije nastupa zastare. Prema Općem poreznom zakonu, pravo poreznog obveznika na povrat preplaćenih javnih davanja zastarijeva u roku od šest godina, što znači da osiguranici koji su propustili podnijeti zahtjev za prijašnje godine mogu to učiniti sve do proteka roka zastare prava na povrat. 

28. svibanj 2024 21:45