Što i kako
StoryEditor

Tvrtka u likvidaciji: Koje financijske izvještaje treba sastaviti i kada te koje porezne obveze podmiriti

09. Studeni 2021.
Postupak likvidiranja tvrtke složeniji je i dugotrajniji od njezina osnivanja, barem u administrativnom dijelu, i svi su koraci propisani. Tako društvo u likvidaciji treba sastaviti sve obvezne izvještaje, pri čemu vrste i sadržaj izvještaja ovise o tvrtkinoj veličini. Do završetka likvidacije tvrtka je obveznica i PDV-a i poreza na dobit

Likvidacija je posljednje razdoblje postojanja trgovačkog društva i traje od donošenja odluke o likvidaciji do brisanja društva iz registra koji vodi mjerodavni sud. Provodi se samo ako društvo ima dovoljno imovine za namirenje svih potraživanja vjerovnika, zajedno s kamatama. U tom razdoblju društvo i dalje egzistira i provodi radnje usmjerene na namirenje vjerovnika i naplatu tražbina od dužnika. Likvidaciju provodi likvidator kojega imenuje skupština ili drugo za to ovlašteno tijelo trgovačkog društva; u praksi je to najčešće dotadašnji član uprave društva. Odluka o pokretanje postupka likvidacije i imenovanje likvidatora upisuju se u trgovački registar, a u nazivu društva dodaju se riječi 'u likvidaciji'.

Likvidator provodi radnje kojima je cilj završavanje započetih poslova, naplata potraživanja, podmirenje obveza prema vjerovnicima i, ako je potrebno, unovčenje preostale imovine. U pravilu likvidator ne započinje nove poslovne potvate, osim ako je to nužno radi namirenja vjerovnika. Ako on nije obvezno osiguran prema drugoj osnovi, mora se osigurati na mirovinsko i zdravstveno osiguranje te plaćati socijalne doprinose, pa je u vezi s tom obvezom izjednačen s članovima uprave trgovačkih društava.

Prije pokretanja likvidacije

Društvo u likvidaciji obvezno je zaključiti poslovne knjige s datumom koji prethodi danu upisa likvidacije u trgovački registar i za razdoblje od početka poslovne godine do datuma koji prethodi upisu likvidacije, izraditi financijske izvještaje te ih u roku od devedeset dana dostaviti iz Financijskoj agenciji radi javne objave. Na dan koji prethodi datumu upisa likvidacije u sudski registar treba provesti sve radnje koje se uobičajeno provode na kraju poslovne godine. Među ostalim, treba popisati imovinu i obveze te podatke provedene inventure uključiti u poslovne knjige. Društvo u likvidaciji treba sastaviti sve obvezne izvještaje, a vrste i sadržaj izvještaja ovise o veličini trgovačkog društva (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke). Financijski izvještaji​ sastavljaju se u skladu s računovodstvenim standardima.

Društvo nad kojim je pokrenut postupak likvidacije dužno je u roku od osam dana od početka likvidacije o tome obavijestiti Poreznu upravu. U roku od četiri mjeseca od datuma upisa likvidacije u trgovački sud ono treba sastaviti prijavu poreza na dobit za razdoblje od početka poslovne godine do dana koji prethodi datumu pokretanja likvidacije. Prijava se sastavlja na obrascu PD i treba ga predati mjerodavnoj Poreznoj upravi sa svim prilozima koji se predaju uz prijavu poreza na dobit. U istom roku treba podmiriti i obvezu poreza na dobit.

Od početka do završetka

Pokretanje postupka likvidacije ne utječe na obveze društva prema propisima o porezu na dodanu vrijednost. Ako je društvo obveznik PDV-a, i nakon pokretanja likvidacije na sve svoje oporezive isporuke nastavlja zaračunavati PDV, ostvaruje pravo na pretporez i Poreznoj upravi dostavlja mjesečni odnosno tromjesečni obrazac PDV-a. Isporuke dobara koje društvo obavlja svojim članovima nakon završetka likvidacije oporezive su PDV-om. U vezi s obvezom sastavljanja financijskih izvještaja za razdoblje od početka likvidacije treba razlikovati obveze koje se odnose na sastavljanje izvještaja za javnu objavu i sastavljanje onoga za statističke potrebe. Financijski izvještaji za javnu objavu sastavljaju se za cijelo razdoblje likvidacije neovisno o tome koliko likvidacija traje, kao završna financijska izvješća. Razdoblje od početka do završetka likvidacije propisano je kao jedno izvještajno razdoblje pa se cijelo to razdoblje, ako se likvidacija protegne na nekoliko godina, smatra jednim izvještajnim razdobljem. Podaci u zaključnim financijskim izvještajima odražavaju kraj postojanja društva, svi su vjerovnici namireni, imovina je već podijeljena i društvo više nema ni imovine ni obveza. Zaključne financijske izvještaje treba dostaviti u Registar financijskih izvještaja, koji vodi Fina, i to u roku od šest mjeseci od završetka likvidacije.

Statistički podaci

No i u razdoblju od početka do završetka likvidacije društvo je obvezno Financijskoj agenciji za svaku poslovnu godinu dostavljati podatke za statističke potrebe, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu. Za statističke potrebe popunjavaju se podaci u bilanci, računu dobiti i gubitka te dodatni podaci.

Razdoblje od početka do završetka likvidacije i prema propisima o porezu na dobit smatra se jednim poreznim razdobljem. Prijavu poreza na dobit treba predati Poreznoj upravi u roku od osam dana od završetka likvidacije. Trgovačko društvo od početka do završetka likvidacije ne plaća predujmove poreza na dobit, ali na dan predaje obrasca PD dospijeva mu obveza poreza za likvidacijsku dobit.

06. kolovoz 2022 19:43