Što i kako
StoryEditor

Ususret euru: Od rujna ugovori o djelu uz dvojno iskazivanje valuta moraju navesti i neto iznos

14. Lipanj 2022.

Stranke ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu mogu i od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. ugovarati bruto iznos naknade, ali moraju navesti i neto iznos primitka. Do 31. prosinca 2022. isplaćivat će se u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima, neovisno o tome kad je sklopljen ugovor

Postupak uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj uključuje obvezu provedbe nekih radnji neposredno prije 1. siječnja 2023. i u propisanom razdoblju nakon promjene državne valute. Cilj tih radnji zaštita je potrošača, i u vezi s transparentnošću monetarne promjene i u dijelu koji se odnosi na informiranje o visini plaća, mirovina i primitaka od drugoga dohotka, usporedno u staroj i novoj valuti. U tu su svrhu Zakonom o uvođenju eura propisane posebne obveze poslovnih subjekata pri sklapanju ugovora s fizičkim osobama koje angažiraju bez zasnivanja radnog odnosa. Riječ je o osobama koje poslovni subjekti kao naručitelji angažiraju na temelju ugovora o djelu, ugovora o izvođenju autorskog djela, ugovora o prijenosu autorskih prava ili nekog drugog ugovora obveznog prava.

U razdoblju dvojnog iskazivanja valuta, koje će uz najavljeni datum uvođenja eura od 1. siječnja 2023. trajati od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023., u ugovorima o djelu i ugovorima o autorskom djelu koji će se sklapati u tom razdoblju stranke su dužne u dvije valute navesti iznos koji će se fizičkoj osobi isplatiti na račun. Uz to u ugovoru mora biti naveden konverzijski tečaj po kojemu su ugovoreni iznosi preračunati u drugu valutu.

Do kraja 2022. ugovori između rezidenata ​sklapaju se u kunama, a posredno se navodi taj iznos preračunat u eure, a od 1. siječnja 2023. obratno: ugovori će se sklapati u eurima, a informativno će navoditi ugovoreni iznos naknade preračunat u kune. Fiksni tečaj konverzije objavit će Vlada, prema najavama, potkraj srpnja 2022.

Usmeni ili pismeni ugovor

Ugovor o djelu institut je obveznog prava i prema Zakonu o obveznim odnosima, ne mora biti sklopljen u pismenom obliku. Pravno je valjan i usmeni dogovor stranaka o izvršenju nekog posla ili isporuci djela. Ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti određeni posao za naručitelja (npr. izrada ili popravak neke stvari ili izvršavanje nekog drugog fizičkog ili intelektualnog posla), a naručitelj se obvezuje isplatiti mu naknadu. Ugovor o djelu može se sklopiti na određeni kalendarski rok (npr. do određenog datuma) odnosno do završetka određenog posla. Nema zapreke da se ugovor o djelu sklopi i za obavljanje posla koji se javlja periodično, povremeno. U svim slučajevima mora biti ispunjen uvjet da je ugovor o djelu sklopljen za poslove koji prema naravi nemaju obilježje poslova koji se obavljaju u radnom odnosu.

Ugovor na temelju kojega se stječe pravo iskorištavanja autorskog prava (autorskopravni ugovor) mora biti zaključen u pismenom obliku. Ugovor o autorskom djelu jest ugovor kojim autor svoja prava iskorištavanja autorskog djela prenosi na nekog drugog i mora sadržavati podatke o tvorcu autorskog djela i osobi ovlaštenoj na korištenje autorskog djela, naziv djela koje je predmet ugovora te iznos, način i rokove plaćanja naknade za isporučeno autorsko djelo.

Bruto ili neto iznos

Inače, prema obveznom pravu naknada za isporuku djela, bilo autorskog bilo djela koje nema autorskopravna obilježja, može biti ugovorena u bruto ili u neto iznosu; dopušteno je jedno ili drugo. Važno je da obje stranke ugovora imaju informaciju o tome je li naknada određena ugovorom bruto iznos iz kojega će isplatitelj obračunati i ustegnuti obvezne doprinose i porez na dohodak ili će se ugovoreni iznos u trenutku isplate povećati za obvezna javna davanja. Zakonom o uvođenju eura obvezan je sadržaj tih ugovora u razdoblju dvojnog iskazivanja valuta proširen tako da ugovori moraju sadržavati i podatak o neto iznosu naknade, tj. o iznosu koji će se fizičkoj osobi, nakon isporuke djela, isplatiti na žiroračun.

Stranke ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu mogu i od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. ugovarati bruto iznos naknade, ali uz to moraju u ugovoru navesti i neto iznos primitka. Primitak će se obavljati u valuti koja vrijedi u trenutku isplate. Naknada za rad po ugovoru o djelu i naknada za isporučeno autorsko djelo do 31. prosinca 2022. isplaćuju se u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima, neovisno o tome kad je sklopljen ugovor.

Studentski rad

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se samo na ugovore sklopljene s fizičkim osobama koje se prema hrvatskim propisima smatraju potrošačima i koje su, u pravilu, hrvatski porezni rezidenti. Ako se ugovor o djelu ili autorski ugovor sklapa sa stranom fizičkom osobom, nema obveze dvojnog iskazivanja, ali stranke mogu ugovorenu naknadu iskazati dvojno.

Zakonom o uvođenju eura nije izrijekom propisana obveza dvojnog iskazivanja naknade za rad studenata. Međutim, u Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom navedeno je kako se obveza dvojnog iskazivanja odnosi i na studentske ugovore koje na temelju Zakona o obavljanju studentskih poslova sklapaju naručitelj posla, ovlašteni posrednik i student kao izvođač posla.

26. rujan 2023 02:19