Tvrtke i tržišta
StoryEditor

Nikola Nikšić: Rimac je fokusiran na razvoj, a ne na dobit, visoke kapitalne rezerve jamče financijsku stabilnost

10. Lipanj 2024.
Mate Rimac
piše: Nikola Nikšić, Konter

Prema podacima InfoBiz-a Mate Rimac kao član društva, direktno ili kroz kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava ima udjele i financijske interese u Rimac Group (ranije Rimac automobili), Rimac Technology, Bugatti Rimac, Porsche eBike Performance i Project 3 Mobility. U suvlasničkoj mreži u tim poduzećima društvo mu pravi nekoliko velikih svjetskih korporacija kojima je proizvodnja vozila, bicikala i opreme za vozila temeljna djelatnost (Porsche, Kia) te veći broj raznih vrsta investitora.

Za pretpostaviti je da im je zajednička procjena da će 284 milijuna eura koliko je na dan 31.12.2023. zbirno za navedena poduzeća vrijednost izdataka za razvoj (31.12.2022. 170,7), te nematerijalne i materijalne imovine u pripremi u iznosu 138,8 milijuna eura (31.12.2022. 65,9), uz daljnja ulaganja u svrhu dovršenja razvojnih projekata u tijeku, u budućem srednjoročnom razdoblju ostvariti svoju dobru komercijalizaciju kroz prihode od prodaje proizvoda i usluga i tako ostvariti primjerene povrate i/ili prinose na uloženo. Ili da će se kroz razvoj stvorena materijalna i nematerijalna imovina moći u cijelosti ili djelomično prodati, ili da će za kupnju njihovih udjela u društvima i drugih oblika ulaganja postojati interes drugih ulagača, jedno i drugo uz dobru zaradu.

Iz zadnje dostupnih revizorskih izvješća za 2022. vidljivo je da je Rimac Group u 2022. u dvije transakcije prikupilo ukupno 550 milijuna eura koji su u bilanci stanja najvećim dijelom registrirani na poziciji ‘kapitalne pričuve‘. Time je vrijednost kapitalnih pričuva na dan 31.12.2022. dosegla 792,5 milijuna eura (31.12. 2022. 260,7), a kako u 2023. nije bilo dodatnih uplata kapitala, na toj se vrijednosti zadržana i na dan 31.12.2023. Kapitalne pričuve u ukupnoj pasivi (i kao izvor financiranja ukupne imovine od 899,9 milijuna eura) imaju dominantan udio od 88.1 posto, dok sve ostale pozicije kapitala i obveza zbirno imaju udio o 11.9 posto.

Fokus na razvoj

U bilanci društva Rimac Technology d.o.o., koje je s 1.1.2022. nastalo izdvajanjem gospodarske cjeline iz Rimac Group d.o.o., i u 100-postotnom je vlasništvu tog društva, na poziciji kapitalnih rezervi na dan 31.12.2023. (440.6 milijuna eura) došlo je do značajne promjene u odnosu na 267,6 milijuna eura koliko je iznosilo stanje na toj poziciji 31.12.2022. S obzirom da preneseni gubitak i gubitak tekuće godine iznose 126 milijuna eura i time umanjuju vrijednost pasive, interesantno je da je iznos kapitalnih rezervi gotovo identičan vrijednosti ukupne imovine (440,6 milijuna eura), i u potpunosti je financira kao ‘vlastiti izvor‘.

U bilanci društva Bugatti Rimac d.o.o., odnos imovine i izvora financiranja je nešto drugačiji. Kapitalne rezerve u iznosu 489,3 milijuna eura imaju udio 58,5 posto ukupne pasive (836,6 milijuna eura, što je također i vrijednost imovine), dok se 22,3 posto imovine financira iz kratkoročnih zajmova od poduzetnika unutar grupe (također se mogu tretirati indirektno kao vlastiti izvori), te 7,4 posto iz obveza prema dobavljačima.

Bilanca Porsche eBike kvantitativno je na značajno nižoj razini u odnosu na prethodna tri društva. Ukupna imovina na dan 31.12.2023. iznosila je 9,8 milijuna eura i financirana je 42,3 posto iz vlastitih izvora (ostatkom kapitalnih rezervi koje su na dan 31.12.2023. iznosile 26,3 milijuna eura i većim dijelom ‘pokrile‘ preneseni gubitak i gubitak tekuće godine u ukupnom iznosu 23,9 milijuna eura). Ostali dio imovine financiran je iz zajmova društava povezanih sudjelujućim interesom (isto kao i za Bugatti Rimac, tretirati kao financiranje iz vlastitih izvora), u ukupnom iznosu 3,2 milijuna eura.

Iz bilanci sva četiri promatrana društva razvidan je izuzetan udio kapitalnih rezervi i njihov značaj za stabilno i sigurno poslovanje društava. Amortiziraju negativni operativni novčani tijek i osiguravaju stabilno financiranje ulaganja. Kako je uvodno rečeno, prema vrijednostima dugotrajne imovine (pogotovo izdataka za razvoj) i promjenama tih vrijednosti u posljednjih nekoliko godina, u odnosu na vrijednosti prihoda i neto rezultata (kumuliranih gubitaka), a i u skladu s dostupnim podacima iz medija, nije teško zaključiti da je grupa povezanih poduzeća i dalje fokusirana na stvaranje vrijedne imovine i pravovremeno dovršenje razvojnih projekata (da zbog bržih konkurenata, a ima ih na globalnom tržištu, ne postanu manje vrijedni ili bezvrijedni), dok bi financijski efekti kojima se na "klasičan" mjeri uspjeh realizacije poduzetničke ideje, prihod, profit i novac, tek trebali uslijediti. Stoga, u razdoblju kada je fokus na razvoj, a financiranje dugotrajne imovine je iz kapitala, čime je zajamčena financijska stabilnost, podaci iz aktualnog i povijesnih računa i gubitaka su od vrlo malog značaja.

Kako vrijednosti bilančnih pozicija ukazuju da se radi o velikom i ambicioznom poduzetničkom projektu koji je kao dionike osim šire društvene i gospodarske zajednice privukao i uključio renomirane korporacije i raznovrsne investitore, bilo bi interesantno znati što sve piše u ugovorima na temelju kojih su realizirane transakcije ulaganja u kapitalne pričuve.

Vlastito financiranje

Prema Zakonu o trgovačkim društvima nazvane ‘rezerve kapitala‘, kapitalne su pričuve vlastiti izvor financiranja društva koji je nastao iz dodatnih uplata novčanih sredstava članova društva kako bi osigurali solventnost društva, odnosno omogućili ostvarenje planiranih razvojnih pothvata. Ne oblikuju se iz ostvarenih dobitaka trgovačkog društva. Nisu neuobičajene, u slučajevima kada članovi druš¬tva svjesni povećanih novčanih izdataka i tekućih gubitaka, u vjeri u uspjeh poduzetničkog poduhvata i opravdanost ulaganja, društvenim ugovorom se obvezuju na dodatne uplate ili ispunjenju drugih činidaba koje imaju imovinsku (novčanu) vri¬jednost, a da se ne povećava temeljni kapital.

Tim povećanjem kapitala (vlastitih izvora financiranja) u bitnome se mijenja kreditna spo¬sobnost društva. Umjesto povećanja zaduženosti raste komponenta vlastitog financiranja. Dodatne prednost ovakvog načina povećanja kapitala su da nema troškova upisa u sudski registar i troškova kamata, a svota uplata u ka¬pitalne pričuve može se vratiti članovima društva kad to omogućava financijsko stanje trgovačkog društva, odnosno kako je to ugovoreno.

I za kraj, nešto iz čega će se možda zaključiti da se prethodni dio analitičkog komentara nije ni trebao pisati. U vrednovanju poduzeća i pri dubinskim snimanjima značajan se dio vremena i resursa ulaže u analize financijskih podataka i izvedenih pokazatelja, njihovih strukture i trendova u duljim vremenskim povijesnim i željenim vrijednostima tih istih u budućim razdobljima. Radi se o pokazateljima, a koji ovise o pokretačima, resursima i aktivnostima ih stvaraju, o intelektualnom kapitalu.

Scandia Value Scheme (autor Laif Edvinsson) lijepo grafički prikazuje njegovu strukturu i sastavnice: ljudski kapital (3H hand – hart – head postojećih i zainteresiranih potencijalnih zaposlenika i vanjskih suradnika), kapital partnera (kupaca, dobavljača, investitora, kreditora, znanstvene zajednice, gospodarskih i drugih institucija iz društvenog okruženja), kapital inovacija (portfelj proizvoda i usluga koji se kontinuirano širi i razvija u skladu sa njihovim životnim vijekom, potrebama i potencijalima okruženja), kapitala procesa (sposobnosti da sve što se planira raditi, radi na optimalan način, kontinuirano mijenja i modernizira).

Tih podataka u financijskim i revizorskim izvješćima, te izvješćima uprava, drugim sadržajima iz medija, koja su javno dostupna ima vrlo malo. Zato je bez dubljeg uvida u organizaciju, njene ljude, resurse, poslovne knjige, evidencije i drugu dokumentaciju i informacije, potrebno iskazati primjeren oprez i analitičku skromnost pri davanju nekih decidiranih ocjena i komentara, bilo loših ili dobrih, o tome kako će neko poduzeće poslovati u budućim razdobljima.

10. lipanj 2024 19:02