Ukratko
StoryEditor

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog udjela trgovačkog društva Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju

13. Ožujak 2024.

Na temelju članka 49. Statuta društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., direktor društva, uz suglasnost Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. od dana 06.02.2024. godine objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog udjela trgovačkog društva

3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3. (dalje u tekstu: Poziv)

3.MAJ Brodogradilište d.d. je kao vlasnik 100% udjela društva 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, OIB 25387929862 (u daljnjem tekstu: Društvo), donio odluku o prodaji poslovnog udjela u Društvu.

Sukladno članku 49. Statuta Društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., Odlukom Uprave 3.MAJ Brodogradilište d.d. uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora 3.MAJ Brodogradilište d.d. od dana 06.02.2024. godine, 3.MAJ Brodogradilište d.d. je odredio način i uvjete iskazivanja interesa za kupnju poslovnog udjela u Društvu.

Predmetnom Odlukom, predviđeno je kako će se postupak iskazivanja interesa za kupnju poslovnog udjela u Društvu izvršiti putem postupka javnog prikupljanja interesa od zainteresiranih osoba.

Kako bi utvrdili postojanje interesa za sudjelovanje u postupku kupnje poslovnog udjela, 3.MAJ Brodogradilište d.d. ovim putem objavljuje javni poziv zainteresiranim investitorima da iskažu svoj interes dostavom ne obvezujućeg pisma namjere za Društvo, sukladno uvjetima iz ovog Javnog Poziva.

Minimalni uvjeti:

Minimalni uvjeti koje pojedini zainteresirani investitor (dalje u tekstu: Investitor) mora zadovoljiti za sudjelovanje u iskazivanju interesa, od kojih nema odstupanja odnosno glede kojih nema mogućnosti daljnjih pregovora, su sljedeći:

  • investitor mora biti pravna osoba koja je valjano osnovana i posluje najmanje 3 godina prije datuma slanja pisma namjere;
  • nad investitorom u posljednje 2 (dvije) godine od dana slanja pisma namjere nije okončan, pokrenut ili otvoren postupak likvidacije, stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili bilo koji drugi postupak prisilne uprave i/ili postupak koji može dovesti do prestanka pravne osobe ili prodaje imovine niti je u tijeku izvršavanje plana odnosno obveza preuzetih u tompostupku;
  • nepostojanje dugovanja s osnova poreza, obveznih doprinosa i/ili drugih javnih davanja;
  • iskaz interesa investitor mora dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku;
  • investitor mora navesti da kupuje cijeli 100 %-tni poslovni udio,
  • investitor mora dostaviti izjavu kojom navodi da se bavi djelatnošću brodogradnje odnosno da se namjerava baviti djelatnošću brodogradnje na području brodogradilišta 3. MAJ.

Iskazi interesa koji ne ispunjavaju prethodno navedene minimalne uvjete koji ne mogu biti predmet pregovora, biti će isključene zbog formalnih nedostataka o čemu će se investitor pisano obavijestiti.

Minimalni sadržaj iskaza interesa:

Iskaz interesa mora sadržavati dokumentaciju i podatke koji identificiraju potencijalnog kupca i dokazuju

njegovu sposobnost, te informaciju o djelatnosti kojom se investitor bavi/namjerava baviti.

Način dostave i rok:

Iskaz interesa se dostavlja preporučeno poštom, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici, na adresu 3.MAJ Brodogradilište d.d., Liburnijska 3, Rijeka. Na omotnici mora biti naznačeno “Iskaz interesa za kupnju poslovnog udjela u društvu 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju – POVJERLJIVO/NE OTVARATI - ZA NAZORNI ODBOR”, te naziv, kontakt adresa i e-mail investitora.

Sve upite radi eventualnog pojašnjenja ovoga poziva zainteresirani investitori mogu postaviti putem slijedeće e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Iskaz interesa se može dostaviti najkasnije do 15. travnja 2024. godine do 15:00h po srednjoeuropskom vremenu.

Nakon dostave Iskaza interesa, investitoru će se, na e-mail adresu navedenu u Iskazu interesa, dostaviti Izjava o povjerljivosti te obrazac Zahtjeva za uvid u dokumentaciju Društva.

Investitor može, uz prethodnu najavu, osobno pregledati dokumentaciju Društva u prostorijama društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka, Liburnijska 3, najkasnije do 30. travnja 2024. godine do 15:00h po srednjoeuropskom vremenu. Prilikom dolaska, investitor je dužan predati potpisanu Izjavu o povjerljivosti te ispunjeni obrazac Zahtjeva za uvid u dokumentaciju Društva.

Završne odredbe

Dokumentacija koju izdaju državna tijela, državne službe, pravne osobe s javnim ovlastima, druga javna tijela i/ili pravne osobe, a kojima se dokazuje sposobnost zainteresirane strane i/ili ispunjenje uvjeta iz Javnog Poziva ne smije biti starija od 30 (trideset) dana na dan objave Poziva od strane 3.MAJ Brodogradilište d.d.

Na sve što nije izričito uređeno ovim Pozivom te na sami postupak Javnog Poziva i njegovu provedbu primjenjuju se Pravila javnog Poziva.

U ovom postupku ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi, te dostavljeni Iskazi interesa ne obvezuju 3. MAJ Brodogradilište d.d. da daljnju prodaju realizira s nekim od investitora koji su iste dostavili.

19. svibanj 2024 11:03