Poslovna scena
StoryEditor

Privatni iznajmljivači - porez na dohodak povoljnije je plaćati paušalno

10. Srpanj 2014.

U Hrvatskoj više od dvije petine smještajnih kapaciteta u turizmu privatnih su iznajmljivača. Fizičke osobe koje u turističke svrhe iznajmljuju sobe, apartmane, kuće za odmor, smještaj u kampu, a možda uz to gostima pružaju i usluge doručka, polupansiona ili punog pansiona moraju se brinuti o četiri vrste obveznih javnih davanja: PDV-u, porezu na dohodak, boravišnoj pristojbi i turističkoj članarini.

Za svaki od nabrojenih oblika javnih davanja propisi uređuju specifične obveze privatnih iznajmljivača.  Većina privatnih iznajmljivača nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost jer im godišnji promet ne prelazi 230.000 kuna. Iako nisu obveznici PDV-a, dužni su gostu izdati račun za obavljenu uslugu, na kojem navode da PDV nije zaračunan. Njihovi računi ne podliježu obvezi fiskalizacije. Ne zaračunavaju PDV na obavljene usluge i ne mogu se s ulaznih računa za gospodarske nabavke koristiti pravom na pretporez. No ipak moraju se u dva slučaja brinuti o obvezama plaćanja PDV: ako prime uslugu od inozemnog poduzetnika, bilo iz druge države članice EU bilo iz treće države, i ako u inozemstvu u drugoj državi članici EU nabavljaju dobra za obavljanje djelatnosti u vrijednosti koja na godišnjoj razini prelazi 70.000 kn (tzv. prag stjecanja). U ta dva slučaja iznajmljivači imaju propisane obveze iako nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

Kada ipak PDV U slučaju kad privatni iznajmljivač kao mali porezni obveznik primi uslugu od inozemnog poreznog obveznika, npr. uslugu posredovanja koju mu je pružila strana agencija, iz bilo koje države, sâm je dužan obračunati PDV na primljenu uslugu i samo za taj mjesec podnijeti obrazac PDV. Ako mu je uslugu posredovanja pružila agencija iz druge države članice EU, mora u Poreznoj upravi registrirati PDV identifikacijski broj i uz PDV obrazac predati obrazac PDV-S. Inače, usluga posredovanja oporezuje se stopom PDV-a od 25 posto. S obzirom na to da nije obveznik PDV-a s punim opsegom prava i obveza, tako obračunani PDV njegov je izdatak jer nema pravo na pretporez.U drugom slučaju, kad iz druge države članice nabavlja dobra čija vrijednost u ovoj ili prethodnoj godini prelazi 70.000 kn, također mora pribaviti PDV identifikacijski broj, dostaviti ga dobavljaču iz druge države i sâm obračunati PDV na stjecanje dobara. I tada, samo za taj mjesec ili za više mjeseci, ako se stjecanje obavlja u više navrata, treba predati obrazac PDV i obrazac PDV-S.Iznajmljivači kojima je vrijednost oporezivih isporuka u prošloj godini bila veća od 230.000 kuna, upisani su u registar obveznika PDV-a. U istom su poreznom položaju iznajmljivači koji su prema nekoj drugoj osnovi postali obveznici PDV-a, primjerice od obavljanja obrtničke djelatnosti, isporuke autorskih honorara i dr. Obveznici PDV-a zaračunavaju PDV na uslugu smještaja prema stopi od 13 posto, a s ulaznih računa za sve nabavke dobara i usluga namijenjenih obavljanju djelatnosti imaju pravo odbiti pretporez.

Porez po krevetu Nisu svi iznajmljivači obveznici PDV-a, ali svi su dužni plaćati porez na dohodak. Način utvrđivanja obveze za porez na dohodak usko je povezan s njihovim poreznim položajem u sustavu PDV-a. Vrijedi sljedeće: ako nisu obveznici PDV-a, tada mogu porez na dohodak plaćati u paušalnoj svoti po svakom krevetu namijenjenom za iznajmljivanje u turističke svrhe, a ako su obveznici PDV-a, porez na dohodak moraju utvrđivati na temelju poslovnih knjiga prema pravilima oporezivanja dohotka od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti.Paušalno plaćanje poreza na dohodak jednostavniji je i za njih povoljniji način plaćanja poreza. Po svakom se krevetu na godinu plaća od 150 do 300 kn, ovisno o turističkom razredu u koji je razvrstano mjesto u kojem se pruža usluga. Četiri su turistička razreda: A, B, C i D, pa npr. za dva apartmana sa po dva kreveta u najvišem A razredu godišnji porez na dohodak iznosi 1200 kn uvećano za prirez prema prebivalištu iznajmljivača. Taj iznos poreza iznajmljivač je dužan platiti neovisno o broju ostvarenih noćenja u toj godini. Za pomoćne krevete ne plaća se porez. Paušalno plaćeni porez ne iskazuje se u godišnjoj prijavi poreza na dohodak.Svi su privatni iznajmljivači soba, apartmana, kuća za odmor i smještaja u kampovima obveznici plaćanja boravišne pristojbe. Način obračunavanja boravišne pristojbe ne ovisi o tome kako plaćaju porez na dohodak jer boravišnu pristojbu svi plaćaju u paušalnom godišnjem iznosu. Godišnja svota ovisi o razredu turističkog mjesta i iznosi od 300 kn po krevetu u mjestu razvrstanom u turistički razred A, više od 255 kn za razred B, 210 kn za razred C i do 150 kn u mjestu razvrstanom u turistički razred D.

24. lipanj 2024 03:34