Što i kako
StoryEditor

Dohodak od dividendi - Plaća se porez od deset posto, koji za domaće rezidente usteže isplatitelj

08. Veljača 2022.
Hrvatski rezidenti koji ostvaruju dividendu iz inozemstva dužni su prijaviti se u registar poreznih obveznika u Hrvatskoj. Ako im je u državi izvora dividende ustegnut porez na dohodak, nemaju obvezu u Hrvatskoj platiti porez tijekom godine, ali dužni su o tome obavijestiti Poreznu upravu i dostaviti dokaz

Fizičke osobe vlasnici dionica mogu po osnovi vlasništva tih vrijednosnica ostvarivati dvije vrste dohotka: dohodak od dividendi i dohodak od zarade na trgovanju dionicama. Oba se dohotka smatraju konačnim dohocima od kapitala, oporezuju se stopom od 10 posto, a porez plaćen po toj stopi smatra se konačno podmirenom poreznom obvezom.

Dohodak koji fizičke osobe ostvare po osnovi dividendi koje im isplaćuje tuzemno trgovačko (dioničko) društvo oporezuje se porezom na dohodak u trenutku isplate. Društvo isplatitelj dividende usteže 10 posto poreza na dohodak i prirez ako je propisan prema prebivalištu stjecatelja dividende, a neto svotu primitka isplaćuje primatelju na tekući ili žiroračun. Dividende nije dopušteno isplaćivati u gotovu novcu. O isplaćenom primitku i obustavljenom porezu na dohodak i prirezu tuzemno trgovačko društvo izvještava Poreznu upravu na dan isplate primitka.

Tko je oslobođen poreza

Važećim su propisima uređene iznimke od oporezivanja dividendi i porezna oslobođenja. Iznimke od oporezivanja su dividende koje se isplaćuju iz dobiti ostvarene u razdoblju do 31. prosinca 2000. i dividende iz dobiti ostvarene od 1. siječnja 2005. do 29. veljače 2012. godine. Dividende kojima se raspodjeljuje dobit ostvarena u tom razdobljima ne oporezuju se porezom na dohodak bez obzira na to kad se isplaćuju.

Oslobođenja od obveze od poreza na dohodak propisana su za dividende koje se upotrijebe za povećanje temeljnoga kapitala društva i za dividende koje isplaćuje Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ako se ostvarena neto dobit namijeni za povećanje temeljnoga kapitala dioničkog društva, smatra se da je dioničar ostvario neoporezivi primitak na dan kada je skupština trgovačkog društva donijela odluku o povećanju temeljnoga kapitala iz ostvarene dobiti. Oslobođenje je uvjetovano registriranjem povećanja temeljnoga kapitala u nadležnom trgovačkom sudu, pa ako se taj uvjet iz bilo kojeg razloga ne ispuni, prestaju uvjeti za porezno oslobođenje. Dividende koje se isplaćuju članovima Fonda hrvatskih branitelja ili ih oni namijene za povećanje udjela u Fondu ne oporezuju se.

Za rezidente druge države

Kad tuzemno društvo isplaćuje dividendu nerezidentu, postupa prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji Hrvatska primjenjuje s državom njegove porezne rezidentnosti. Hrvatska primjenjuje takve ugovore sa 66 država i prema njihovu sadržaju moguće je razlikovati dvije situacije: Hrvatska nema pravo oporezivati dividendu koju isplaćuje nerezidentu ili je ima pravo oporezivati, ali najviše po stopi propisanoj tim međunarodnim ugovorom.

U Hrvatskoj se međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne primjenjuju automatski, već je isplatitelj dužan od dioničara pribaviti ovjereni obrazac Zahtjev za primjenu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (obrazac dividende), a ako Hrvatska nema pravo oporezivati dohodak nerezidenta dovoljno je da on iz svoje države dostavi potvrdu o rezidentnosti. Ako isplatitelj ne raspolaže tim ispravama ili ako dividendu isplaćuje rezidentu države s kojom RH ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, isplata dividende se oporezuje prema našem zakonu, tj. tuzemni isplatitelj usteže porez na dohodak po stopi od 10 posto.

Dividenda iz inozemstva

Fizičke osobe hrvatski rezidenti koje ostvaruju dividendu iz inozemstva dužne su prijaviti se u registar poreznih obveznika u Hrvatskoj. Ako im je u državi izvora dividende ustegnut porez na dohodak nemaju obvezu u Hrvatskoj platiti porez tijekom godine, ali su dužne o tome obavijestiti Poreznu upravu na obrascu INO-IZJAVA i do 31. siječnja sljedeće godine o ostvarenim primicima obavijestiti Poreznu upravu na obrascu INO-DOH.

Moraju dostaviti i dokaz o porezu plaćenom u inozemstvu koji će im se uračunati u podmirenje porezne obveze u RH, ali najviše do visine poreza po stopi od 10 posto, koliko iznosi stopa poreza na dividende u RH.

Trgovanje dionicama

Drugi oblik dohotka koji mogu ostvarivati fizičke osobe vlasnici dionica su zarade od trgovanja dionica. I taj se dohodak oporezuje stopom od 10 posto uvećano za prirez, s tim da se ne oporezuje zarada od dionica koje su otuđene nakon dvije godine od datuma stjecanja.

Oporezuju se zarada, tj. razlika između nabavne i prodajne cijene dionica, a ako je porezni obveznik na nekim transakcijama ostvario gubitak, a na nekima zaradu od trgovanja, gubici umanjuju osnovicu za oporezivanje. Porezni obveznik je dužan sam za sebe do kraja veljače ispostaviti JOPPD za prethodnu poreznu godinu na kojemu iskazuje ostvarenu zaradu i obračunati porez po stopi od 10 posto, uvećano za prirez. Porez se plaća jednom na godinu, do kraja veljače za prethodnu godinu. 

23. ožujak 2023 14:49