Što i kako
StoryEditor

Donacije: Od 2024. darovanje za strateške projekte bez poreznih ograničenja

11. Lipanj 2024.
Od 1. siječnja 2024. povećane su porezno dopustive donacije i iznad dva posto prihoda, ali samo za donacije koje se daju strateškim projektima koji su kao takvi definirani posebnim propisima ili utvrđeni strategijom pojedinog ministarstva uz Vladinu suglasnost. Takve donacije za strateške projekte sada su porezno priznate do visine darovanih sredstava

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak, koje su na snazi od 1. siječnja 2024. kao dio novina šestoga kruga porezne reforme, poduzetnici se dodatno potiču na davanje donacija za neprofitne i općekorisne svrhe.

Obveznicima poreza na dobit priznaju se u porezno dopustive rashode poslovanja donacije koje daruju udrugama, ustanovama, tijelima državne uprave, lokalnim jedinicama i drugim neprofitnim organizacijama do visine dva posto prihoda ostvarenog u prethodnom ili tekućem poreznom razdoblju. Porezno su priznate samo donacije dane tuzemnim korisnicima, bilo u novcu bilo u naravi, za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe. Stjecatelj donacije mora biti registriran za obavljanje tih djelatnosti. Donacije dane u novcu moraju biti uplaćene izravno na račun organizacije, a za donacije dane u naravi darovatelj mora raspolagati potvrdom odgovorne osobe daroprimca o preuzimanju dara.

Darovanje za liječenje

Donacije dane u naravi smatraju se isporukom i oporezive su porezom na dodanu vrijednost po propisanoj stopi. Obveznik PDV-a trgovačko je društvo koje daruje dobra ili usluge, pri čemu se i iznos PDV-a obračunan na obavljenu isporuku uključuje u iznos porezno dopustivih rashoda do dva posto ostvarenih prihoda, zajedno s vrijednošću doniranih dobara ili usluga.

U porezno dopustive donacije do dva posto prihoda prethodne ili tekuće godine uključene su i one koje trgovačka društva i drugi obveznici poreza na dobit daruju fizičkim osobama za plaćanje operativnih zahvata, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala i za plaćanje troškova prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove. Ta se darovanja prema propisima o porezu na dohodak smatraju neoporezivim primitkom fizičke osobe, pri čemu propisi o porezu na dohodak više ne uvjetuju obvezu uplate na žiroračun – dopušteno je donaciju za podmirivanje zdravstvenih potreba uplatiti fizičkoj osobi na njezin tekući račun. Međutim, prema Zakonu porezu na dobit, i nadalje se porezno dopustivi rashod po toj osnovi uvjetuje doznakom na žiroračun fizičke osobe ili organizacije u kojoj se osoba liječi. ​

Što je novo

Ta porezna pravila nisu nova, na snazi su već godinama. Novina je povećanje porezno dopustivih donacija i iznad dva posto prihoda, uvedeno od 1. siječnja 2024., kad se donacije daju za svrhe utvrđene strateškim projektima koji su kao takvi definirani posebnim propisima ili utvrđeni strategijom pojedinog ministarstva uza suglasnost Vlade RH. Donacije za strateške projekte koji udovoljavaju postavljenim uvjetima porezno su priznate do visine darovanih sredstava, bez ograničenja.

Dane donacije koje ispunjavaju opisani uvjet iskazuju se kao rashod u poslovnim knjigama poduzetnika i tako umanjuju dobit, a time i osnovicu za obračun proreza. Donacije koje prelaze propisane limite, a nisu usmjerene na financiranje strateških projekata, uvećavaju osnovicu poreza na dobit.

Fizičke osobe koje daruju novčane priloge u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe u sličnom su poreznom položaju, ali je tehnika ostvarivanja te pogodnosti drukčija.

Slično i za fizičke osobe

Fizičke osobe imaju pravo za dane donacije uvećati osobni odbitak kao neoporezivi dio godišnjeg dohotka, bilo da im godišnji obračun poreza sastavlja Porezna uprava po službenoj dužnosti u posebnom postupku bilo da kao obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti podnose godišnju poreznu prijavu. U oba slučaja imaju pravo na uvećanje osobnog odbitka za iznos danih donacija, ali najviše do dva posto primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava ili proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

I obveznici poreza na dohodak mogu od 1. siječnja 2024. povećati osobni odbitak za iznose koji prelaze dva primitaka tekuće godine ako donaciju namijene za realizaciju strateških projekata. Porezni obveznici koji podnose godišnju poreznu prijavu u posebnim rubrikama iskazuju povećanje osobnog odbitka za dane donacije, a oni koji ne podnose poreznu prijavu dostavljaju obrazac ZPP-DOH uz dokaz o uplaćenim doniranim iznosima.

Neovisno o izvoru dohotka koji ostvaruju, fizičke osobe ni nakon posljednjih izmjena Zakona o porezu na dohodak ne mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana drugoj fizičkoj osobi u svrhu podmirivanja zdravstvenih troškova koji nisu pokriveni obveznim, dodatnim ili dopunskim zdravstvenim osiguranjem. Tu poreznu pogodnost imaju samo obveznici poreza na dobit. Fizičke osobe koje ostvaruju izvore dohodaka na kojima nemaju pravo na osobni odbitak ne mogu na dane donacije umanjiti porez. 

21. lipanj 2024 07:41