Što i kako
StoryEditor

Evo kako smanjiti mjesečni predujam za porez na dobit

23. Ožujak 2021.
Poduzetnici kojima je prihod do 7,5 milijuna kuna godišnju će obvezu poreza podijeliti s brojem mjeseci poslovanja u 2020. i tako utvrđenu mjesečnu obvezu predujmova poreza umanjiti za 16,6 posto, što je razmjerno sniženju porezne stope s 12 na 10 posto. Slično je kad je riječ o porezu na dohodak

Dopunom Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona (Narodne novine br. 26/21.) izmijenjen je rok za prijavu poreza na dobit za 2020. Poduzetnicima kojima je porezna godina jednaka kalendarskoj godini, a to je većina, rok za podnošenje porezne prijave za 2020. zbog utjecaja posebnih okolnosti produlježen je s 30. travnja na 30. lipnja 2021. Tako je rok godišnje prijave poreza na dobit izjednačen s rokom dostavljanja godišnjih izvještaja Financijskoj agenciji, koja ih prikuplja za statističke potrebe. Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu također su pomaknuti za dva mjeseca u odnosu na redovite.

Novi rok za porez na dobit

Prijava poreza na dobit dostavlja se na obrascu PD koji je izmijenjen još polovinom 2020. dodavanjem nove rubrike u koju se kao odbitna stavka porezne osnovice upisuju prihodi od potpora za očuvanje radnih mjesta ostvareni zbog nepovoljnog utjecaja pandemije koronavirusa. Uz tu poreznu pogodnost dopunom Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona riješen je i problem poreznih obveznika koji ostvaruju prihod od iznajmljivanja apartmana, kuća za odmor, plovila i zrakoplova. Oni za 2020. ne trebaju kao uvjet priznavanja rashoda povezanih s korištenjem te imovine ostvariti prihod u visini od pet posto nabavne vrijednosti kuća za odmor ili apartmana odnosno od sedam posto nabavne vrijednosti plovila i zrakoplova. Taj uvjet iznimno za 2020. ne treba biti ispunjen.

Osim obrasca PD, u istome produljenom roku Poreznoj upravi treba dostaviti i druge propisane obrasce i priloge kojima se dopunjuju i objašnjavaju određene pozicije prihoda, rashoda i iskorištenih poreznih olakšica. Poduzetnici koji su 2020. ostvarili prihod do 7,5 milijuna kuna plaćaju porez na dobit po stopi od 12 posto, a oni kojima je godišnji prihod iznosio više 7,5 milijuna kuna po stopi od 18 posto. Sniženje stope poreza na dobit za poduzetnike s godišnjim prihodom do 7,5 milijuna kuna s 12 na 10 posto, uvedeno od 1. siječnja 2021., primijenit će se počevši od plaćanja predujmova poreza za 2021.

Obračun predujma za dobit...

Plaćanje predujmova poreza za 2021. počinje nakon mjeseca u kojemu je predana godišnja porezna prijava za 2020. Poduzetnici kojima je prihod do 7,5 milijuna kuna godišnju obvezu poreza podijelit će s brojem mjeseci poslovanja u 2020. i tako utvrđenu mjesečnu obvezu predujmova poreza umanjiti za 16,667 posto, što je razmjerno sniženju porezne stope s 12 na 10 posto. Poduzetnici koji porez na dobit plaćaju po stopi od 18 posto mjesečne predujmove određuju na temelju porezne obveze za 2020., bez umanjenja.

Zbog sniženja porezne stope poduzetnicima koji u 2021. plaćaju porez na dobit po stopi od 10 posto možda je, ovisno o ostvarenom poslovnom rezultatu, u interesu što prije predati godišnju poreznu prijavu za 2020., čime im se automatski smanjuje visina mjesečnih predujmova poreza. Ako se tijekom 2021. opseg poslovanja znatno smanji, visinu mjesečnih predujmova poreza moguće je umanjiti i tijekom godine ako to porezni obveznik zatraži od Porezne uprave.

… i za porez na dohodak

Obrtnici, slobodna zanimanja i poljoprivrednici koji poreznu obvezu utvrđuju na temelju knjige primitaka i izdataka već su predali godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. I oni na temelju godišnje porezne prijave za 2020. utvrđuju visinu mjesečnih predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2021. dijeljenjem godišnje obveze poreza za 2020. s brojem mjeseci poslovanja, korigirano zbog sniženja poreznih stopa uvedeno izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2021.

Mjesečni iznos predujma poreza izračunan razmjerno broju mjeseci poslovanja u 2020. treba umanjiti za 16,667 posto, tj. za postotak smanjenja stopa poreza na dohodak na 20 i 30 posto. Ako je porezni obveznik osim dohotka od samostalne djelatnosti ostvario dohodak i iz drugih izvora (plaća, drugi dohodak), najprije se izračuna udjel dohotka od samostalne djelatnosti u ukupnome godišnjem dohotku, na taj iznos primijeni prosječna porezna stopa, dobivena svota poreza podijeli se s brojem mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti i na kraju, zbog sniženja stopa, umanji za 16,667 posto. Umanjenje mjesečnih predujmova poreza na dohodak zbog sniženje poreznih stopa primjenjuje se automatski.

I obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti mogu tijekom 2021. od Porezne uprave zatražiti umanjenje tako utvrđenih predujmova poreza. Ona će im odobriti umanjenje ako predoče pokazatelje o padu opsega poslovne aktivnosti u 2021. u odnosu na prethodnu poreznu godinu.

20. srpanj 2024 19:29