Što i kako
StoryEditor

Financijski izvještaji: Rokovi vraćeni ‘na staro‘ iako pandemija još traje

08. Ožujak 2022.
Vlada nije proglasila prestanak posebnih okolnosti, ali Ministarstvo financija procijenilo je da više nema razloga za zadržavanje tih produljenih rokova za predaju financijskih izvještaja, pa je rok opet onaj pretpandemijski – 30. travnja. Jednima je to dobar znak, a drugi smatraju da je za povratak prerano

U razdoblju trajanja posebnih okolnosti (pandemija) bio je na snazi Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, kojim su rokovi podnošenja financijskih izvještaja i poreza na dobit za prethodnu poslovnu godinu bili produljeni za dva mjeseca. Umjesto do 30. travnja, godišnji financijski izvještaji i prijava poreza na dobit dostavljali su se do 30. lipnja. No, s obzirom na to da pandemija koronavirusa jenjava, iako Vlada RH nije proglasila prestanak posebnih okolnosti, Ministarstvo financija procijenilo je da više nema razloga za zadržavanje tih produljenih rokova. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika kojim su u posebnim okolnostima bili propisani drugačiji rokovi financijskog izvještavanja objavljen je u Nar. nov. br. 22 od 23. veljače, čime se svi rokovi vraćaju na staro, kako su bili uređeni prije pandemije.

Za potrebe statistike

Poduzetnici su dužni za dvije namjene dostavljati financijske izvještaje sastavljene prema propisima o računovodstvu: za statističke svrhe i za javnu objavu. Za obje namjene izvještaji se dostavljaju Financijskoj agenciji, koja je zadužena za prikupljanje i obradu statističkih podataka o poslovanju poduzetnika, vodi Registar financijskih izvještaja i javno ih objavljuje. Propuštanje tih obveza sankcionirano je prekršajnom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 kn za pravnu osobu i od 5000 do 20.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi. Podsjećamo da Financijska agencija više ne naplaćuje naknadu za javnu objavu financijskih izvještaja.

Za potrebe statističkog prikupljanja podataka, financijske izvještaje za poslovnu 2021. godinu treba dostaviti Financijskoj agenciji do 30. travnja 2022. godine. Komplet tih izvještaja obuhvaća bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke, a dostavljaju se elektroničkim putem uz korištenje Finine aplikacije. Poduzetnici kojima je poslovna godina različita od kalendarske također su dužni za statističke potrebe do 30. travnja 2022. dostaviti financijske izvještaje za kalendarsku 2021. godinu. Trgovačka društva koja od datuma upisa u trgovački registar nisu poslovala, pa kod njih nije bilo nikakvih poslovnih promjena, trebaju dostaviti izjavu o neaktivnosti. Matična društva obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja dužna su o tome obavijestiti Finu, također do 30. travnja 2022.

U istom roku treba Poreznoj upravi dostaviti prijavu poreza na dobit, na obrascu PD, zajedno s prilozima. Krug obveznika dostavljanja prijave poreza na dobit je širi od obveznika financijskog izvještavanja za statističke potrebe. Osim trgovačkih društava, prijavu poreza na dobit dostavljaju i neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarsku djelatnost prema osnovi koje ih je Porezna uprava utvrdila obveznicima poreza na dobit i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a izabrale su ili su po sili zakona obvezne umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit. Neprofitne organizacije svoje financijske izvještaje dostavljaju Fini do kraja veljače. Fizičke osobe obveznici poreza na dobit Fini dostavljaju izvještaje za potrebe statistike, do 30. travnja, ali se njihovi izvještaji ne objavljuju. Za dostavljanje financijskih izvještaja za javnu objavu rokovi su nešto dulji.

Za javnu objavu

Poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj dužni su do 30. lipnja 2022. godine dostaviti izvještaje o poslovanju u 2021. godini. Oni kojima se poslovna godina razlikuje od kalendarske dužni su za javnu objavu dostaviti financijske izvještaje u roku šest mjeseci od završetka poslovne godine.

Vrste izvještaja i njihov sadržaj ovise o veličini poduzetnika. Mali i mikropoduzetnici trebaju dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, prijedlog odluke o raspodjeli dobiti ili o pokriću gubitka, odluku ovlaštenog tijela o utvrđivanju financijskih izvještaja, a ako podliježu obvezi revizije, tada i revizijsko izvješće. Veliki i srednji poduzetnici imaju i dodatne obveze. Osim nabrojenih izvještaja, oni trebaju dostaviti i izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i godišnje izvješće s revizorskim izvješćem.

Konsolidirani podaci

Rok za dostavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2021. godinu je 30. rujna 2022. godine, dostavljaju ih matična društva i u njima iskazuju poslovne rezultate grupe povezanih poduzetnika kao cjeline.

Poduzetnicima kod kojih su se dogodile statusne promjene propisani su kraći rokovi, dužni su dostaviti izvještaje u roku devedeset dana od nastanka statusne promjene. Rok od devedeset dana odnosi se i na poslovne subjekte nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije. 

28. studeni 2022 15:17