Što i kako
StoryEditor

Godišnja prijava poreza - Za pomorce koji plove ‘debelim morima‘ vrijede drukčija pravila

09. Veljača 2021.
Pomorac koji je 2020. u međunarodnoj plovidbi proveo manje od 183 dana mora platiti porez na dohodak na ostvarenu zaradu, a onaj koji je na moru proveo najmanje 183 dana ne plaća ga neovisno o iznosu zarade. Pri tome može u 2020. za određivanje dana plovidbe upotrijebiti dane iz 2019. koji su prelazili 183 dana

Porezni status hrvatskih pomoraca koji plove na brodovima u međunarodnoj plovidbi uređen je u dva zakona: u Pomorskom zakoniku i Zakonu o porezu na dohodak. Tim su propisima uređena njihova prava i obveze u pogledu oporezivanja ostvarenog dohotka, a obveza doprinosa uređena je Zakonom o doprinosima. Hrvatski pomorci koji plove na brodovima u međunarodnoj plovidbi, pod hrvatskom zastavom ili zastavom strane države, u pravilu se zapošljavaju na određeno vrijeme koje odgovara predviđenom razdoblju plovidbe.

Sami plaćaju doprinose

Ako se zapošljavaju kod hrvatskog brodara, na njih se ne primjenjuju ograničenja trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme propisana Zakonom o radu. Pomorci koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, bez obzira na državnu pripadnost brodara, u razdoblju plovidbe obvezno su osigurani u našim socijalnim sustavima, osim ako je drugačije uređeno međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju ili pravilima koordinacije sustava socijalne sigurnosti unutar Europske unije. Prijavu i odjavu pomorca na socijalno osiguranje podnosi njegov hrvatski poslodavac, brodar ili kompanija, a ako plovi za stranog brodara ili kompaniju, prijavu za njega podnosi nadležna lučka kapetanija. Ako se pomorac sam zapošljava kod stranog brodara ili kompanije, dužan je nadležnoj lučkoj kapetaniji dostaviti podatke potrebne za prijavu i odjavu osiguranja.

Pomorci u međunarodnoj plovidbi su osobe u radnom odnosu, ali su sami za sebe obvezni plaćati doprinose za socijalno osiguranje. Mjesečne osnovice na koje plaćaju doprinose za svaku se godinu određuju posebnom Naredbom koju zajedno donose ministar mora i ministar financija, ovise o radnom mjestu pomorca i određuju se prema plaći koju bi pomorac ostvario za iste ili slične poslove u nacionalnoj plovidbi. Pomorci imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem, pa plaćaju i taj dodatni doprinos. Doprinose ne plaća poslodavac, ni tuzemni ni inozemni, nego sam pomorac.

Prenošenje dana plovidbe

I u vezi s porezom na dohodak, pomorci imaju drugačije obveze u odnosu na porezne obveznike čija su prava i obveze uređeni Zakonom o porezu na dohodak. Iako ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, oni tijekom godine ne plaćaju predujam poreza na dohodak, već možebitnu poreznu obvezu namiruju jednom na godinu i iskazuju je u godišnjoj prijavi poreza na dohodak. Pri tome nemaju svi pomorci obvezu plaćanja godišnjeg poreza, već samo oni koji su u odnosnoj poreznoj godini na brodovima u međunarodnoj plovidbi proveli manje od 183 dana.

Ako je pomorac u godini za koju podnosi poreznu prijavu plovio najmanje 183 dana, na ostvarenu zaradu ne plaća porez na dohodak. Prema tom pravilu, pomorac koji je u 2020. godini u međunarodnoj plovidbi proveo manje od 183 dana, mora platiti porez na dohodak na ostvarenu zaradu, a pomorac koji ispunjava uvjet plovidbe od najmanje 183 dana ne plaća porez na dohodak, neovisno o svoti zarade. Pri tome može u 2020. godini za određivanje dana plovidbe upotrijebiti dane iz 2019. koji su u 2019. prelazili 183 dana (npr. ako je u 2019. plovio 200 dana, 17 prekobrojnih dana uključuje u dane plovidbe za utvrđivanje poreza na dohodak za 2020. godinu).

Pomorski dodatak

Svi pomorci podnose godišnju prijavu poreza na dohodak, ali ne plaćaju svi porez na dohodak. Pomorac je obvezan uz godišnju poreznu prijavu priloži Potvrdu o ostvarenim primicima koju mu izdaje poslodavac (ako je ne može pribaviti, prilaže izvod s bankovnog računa) i obrazac DPOM – Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi. U obrascu DPOM iskazuju se podaci o danima koji se za svrhe utvrđivanja poreznih obveza izjednačuju s danima plovidbe i za koje pomorac ima pravo umanjiti ostvareni dohodak za neoporezivi pomorski dodatak, za svaki dan po 400 kn. Osim stvarnih dana plovidbe, u taj se broj uključuju dani putovanja do i od luke ukrcaja/iskrcaja, dani provedeni na stručnoj izobrazbi, dani na liječenju, a od 2020. godine i dani od iskrcaja do isteka ugovora o radu ako je pomorac napustio brod prije roka na koji je sklopljen ugovor o radu i dani koje nije ostvario u plovidbi ako mu je ugovor o radu prestao zbog poslovno uvjetovanih razloga. U slučaju otmice, umirovljenja ili smrti pomorca, smatra se da pomorac ispunjava uvjet koji ga za tu godinu isključuje od obveze plaćanja poreza na ostvarenu zaradu.

Ako za 2020. nije ispunio uvjet plovidbe od 183 dana, pomorac je na zaradu dužan obračunati i platiti porez na dohodak i prirez, pri čemu ostvarenu zaradu umanjuje za pomorski dodatak, a iskazani dohodak za plaćene obvezne doprinose i za godišnji osobni odbitak. S obzirom na to da u 2021. godini zadnji dan veljače pada u nedjelju, za 2020. godinu poreznu prijavu treba dostaviti do 1. ožujka 2021. godine.

31. siječanj 2023 21:49