Što i kako
StoryEditor

Nasljedstva i darovi: Iako podliježu oporezivanju, taj porez malo tko i plati

29. Lipanj 2021.
Piše:
piše dr. sc. Marija Zuber,
savjetnica-urednica, Računovodstvo i financije
Na naslijeđen ili darovan novac, novčane tražbine, vrijednosnice, pokretnine, udjele u tvrtkama plaća se porez po stopi od četiri posto. No toliko je iznimaka, od onoga da se ne plaća ako su ‘u igri‘ neki drugi porezi do stupnja srodstva između nasljednika i ostavitelja ili darovatelja, da su vrlo rijetki oni koje taj porez zakači. Time najviše gube županije, jer to je njihov prihod

Porez na nasljedstva i darove dio je hrvatskoga poreznog sustava uređen Zakonom o lokalnim porezima, ali se u praksi rijetko plaća zbog brojnih propisanih iznimaka i oslobođenja. Riječ je o prihodu županija na čijem području je sjedište odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište nasljednika ili daroprimatelja. Ako daroprimatelj ili nasljednik nema sjedište odnosno nema prebivalište i uobičajeno boravište u Hrvatskoj, porez je prihod županije na čijem je području sjedište ili prebivalište darovatelja odnosno ostavitelja.

Plaća se po stopi od četiri posto na naslijeđeni i darovani gotov novac, novčane tražbine, vrijednosnice i na pokretnine. Novac, novčane tražbine i vrijednosnice oporezuju se neovisno o svoti, ali pokretnine samo ako je vrijednost pokretnine na dan utvrđivanja porezne obveze veća od 50.000 kuna. Kod darivanja i nasljeđivanja novca, osnovica za određivanje visine poreza je naslijeđena ili darovana svota, a kod novčanih tražbina, vrijednosnica i pokretnina njihova tržišna vrijednost važeća u trenutku stjecanja dara i nasljedstva, umanjena za dugove i troškove koji se odnose na stečenu imovinu.

Nekretnine prema drugim pravilima

Naslijeđene i darovane nekretnine nisu predmet oporezivanja tim poreznim oblikom, već se oporezuju porezom na promet nekretnina. Oporezivanje nekretnina provodi se po nižoj poreznoj stopi, koja iznosi tri posto, porezni obveznik je stjecatelj nekretnine, s tim da se na nasljeđivanje i darovanje nekretnina također primjenjuju brojna porezna oslobođenja. Ako je isporuka nekretnine oporeziva porezom na dodanu vrijednost, ne oporezuje se porezom na promet nekretnina.

Ako se plaća drugi porez…

Nasljeđivanje novca, novčanih tražbina i pokretnina oporezuje se porezom na nasljedstva i darove samo ako se na naslijeđenu imovinu i dar ne plaća neki drugi porez. Tako se npr. na pokretninu koju je trgovačko društvo obveznik poreza na dodanu vrijednost darovalo članu društva plaćaju PDV i porez na dohodak, pa se ne plaća porez na nasljedstva i darove. Sličan primjer je nasljeđivanje mirovine ili plaće koja nije isplaćena do smrti ostavitelja. Ako se mirovina, plaća ili drugi izvor dohotka isplaćuje nasljedniku, porez se obračunava u trenutku isplate, ali za nasljednika kao poreznog obveznika. Naime, prema Zakonu o porezu na dohodak, nasljednik je porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora prihoda, pa naslijeđena mirovina, plaća i ostali izvori dohodaka nisu predmet oporezivanja porezom na nasljedstva i darove.

Dionice i udjeli u tvrtkama

Nasljeđivanje i darovanje vrijednosnica oporezivo je porezom na nasljedstva i darove, ako njihovo stjecanje nije oporezivo drugim poreznim oblikom. Ako fizička osoba koja nije u srodstvu s ostaviteljem ili je riječ o srodstvu na koje se ne primjenjuje porezno oslobođenje, naslijedi udjele u trgovačkom društvu, plaća četiri posto poreza na nasljedstva i darove na tržišnu vrijednost naslijeđenih udjela. Nasljednik je dužan u roku 30 dana Poreznoj upravi prijaviti stjecanje udjela, a porezna obveza utvrđuje se rješenjem. Nasljeđivanje i darovanje dionica također je oporezivo porezom na nasljedstva i darove, ali samo ako se ne plaća drugi porez. Na primjer, ako je riječ o nasljeđivanju vlastitih dionica na koje je ostavitelj stekao pravo za života, pa se nakon smrti dodjeljuju njegovim nasljednicima, porez na dohodak od kapitala se po stopi od 20 posto obračunava za nasljednika i zato ne podliježe porezu na nasljedstva i darove.

Tko je sve oslobođen

I u slučaju kad darovani novac, novčana tražbina, vrijednosnica ili pokretnina podliježu oporezivanju porezom na nasljedstva i darove, stjecatelj neće platiti porez ako se na tu transakciju primjenjuje porezno oslobođenje. Porezno oslobođenje primjenjuje se na darivanje i nasljeđivanje između bračnih drugova, potomaka i predaka u uspravnoj liniji i na posvojenike i usvojitelje koji su s darovateljem ili ostaviteljem bili u takvom odnosu. Darovanje i nasljeđivanje između roditelja i djece, djedova, baka, unučadi i praunučadi je uspravna linija srodstva, pa se primjenjuje porezno oslobođenje, ali darovanje i nasljeđivanje u pobočnoj liniji (braća, sestre, ujaci, stričevi i dr.) nije oslobođeno.

Oslobođenje se primjenjuje i na darovanja koja su u vezi s Domovinskim ratom te na darove primljene prema posebnim propisima. Tako se npr. na darove primljene u svrhu liječenja ili otklanjanja posljedica potresa ne plaća porez na nasljedstva i darove. Obveze plaćanja poreza na nasljedstva i darove u svim su slučajevima oslobođeni Republika Hrvatska, lokalne jedinice, javne ustanove, vjerske zajednice, zaklade, fondacije, Crveni križ i druge neprofitne organizacije registrirane za pružanje humanitarne pomoći. 

20. veljača 2024 10:36