Što i kako
StoryEditor

Marija Zuber: Honorari iz inozemstva oporezuju se prema hrvatskim propisima

04. Kolovoz 2020.
Hrvatski stanovnici koji iz inozemstva prime autorski honorar u roku od osam dana od prvog ostvarenog inozemnog dohotka moraju se prijaviti u registar poreznih obveznika. Na takve primitke ne plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje. Mirovinski doprinos treba platiti u roku od 30 dana

Svi dohodci fizičkih osoba hrvatskih poreznih rezidenata, bilo da su ostvareni u tuzemstvu bili u inozemstvu, oporezuju se prema hrvatskim propisima o oporezivanju dohotka, osim ako je drukčije određeno ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji Hrvatska primjenjuje s državom izvora dohotka. Na osnovi toga temeljnog pravila oporezivanja dohotka hrvatski rezidenti koji iz inozemstva prime autorski honorar imaju propisane obveze vezane uz plaćanje javnih davanja u Hrvatskoj i izvještavanje porezne administracije. Prva među njima jest obveza prijave u registar poreznih obveznika u koji se primatelj prijavljuje kao stjecatelj drugog dohotka iz inozemstva. Prijavu treba podnijeti Poreznoj upravi na obrascu RPO u roku od osam dana od prvog ostvarenog inozemnog dohotka.

Obveze plaćanja i izvještavanja

Osoba koja pripada sustavu hrvatskoga socijalnog osiguranja, bilo na temelju svoga zaposlenja, obavljanja samostalne djelatnosti bilo prema drugoj osnovi, obvezna je na drugi dohodak, a to uključuje i naknadu za isporučeno autorsko djelo, sama obračunati i platiti 10 posto doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje. Ako je osiguranik drugog stupa, tu obvezu dijeli na dva dijela tako da 7,5 posto doprinosa uplaćuje u prvi, a 2,5 posto u drugi mirovinski stup. Osnovica za obračun doprinosa ostvareni je primitak umanjen za 30 posto paušalnih izdataka, pri čemu se pod primitkom podrazumijeva iznos pristigao na žiroračun, i to uvećan za porez koji je autoru ustegnut u državi izvora dohotka.

Na primitke ostvarene iz inozemstva ne plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje. Mirovinski doprinos treba platiti u roku od 30 dana od ostvarivanja primitka. U istom roku stjecatelj dohotka treba mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti obrazac JOPPD s iskazanim podacima o državi izvora autorske naknade (šifre država dostupne su na stranicama Porezne uprave), osnovici za doprinose i obračunanim svotama mirovinskih doprinosa. Obveza plaćanja predujma poreza na dohodak u Hrvatskoj ovisi o tome je li u državi izvora od primljenog honorara plaćen porez na dohodak. Ako u inozemstvu nije plaćen porez, primatelj ga je dužan platiti u Hrvatskoj istodobno s plaćanjem doprinosa. Predujam poreza plaća se po stopi od 24 posto, uvećano za pripadajući prirez, pri čemu poreznu osnovicu umanjuje 30 posto paušalno priznatih izdataka i 10 posto mirovinskog doprinosa koje je platio sâm osiguranik. Podaci o ostvarenom primitku i predujmu poreza na dohodak plaćenom u Hrvatskoj iskazuju se na istom obrascu JOPPD na kojemu se iskazuje obveza mirovinskih doprinosa.

Kumulativno oporezivanje

Ako je u državi izvora dohotka plaćen porez, u Hrvatskoj nema obveze plaćanja predujma poreza na dohodak, o čemu je primatelj dohotka dužan obavijestiti Poreznu upravu u izjavi koja sadržava podatke o njemu kao poreznom obvezniku, državi iz koje se primitak ostvaruje, vrsti primitka te bankovnom računu na koji mu se primitak isplaćuje. Izjavu treba dostaviti u roku od osam dana od ostvarenog prvog primitka u poreznoj godini i ne treba je ponavljati za istovrsne dohotke primljene iz iste države u istoj poreznoj godini. Za te se svrhe može upotrebljavati obrazac INO-IZJAVA, dostupan na stranicama Ministarstva financija.

No u tom je slučaju porezni obveznik dužan do kraja siječnja sljedeće godine Poreznoj pravi dostaviti podatke o dohotku ostvarenom iz inozemstva na obrascu INO-DOH. To je godišnji obrazac na kojemu porezni obveznik iskazuje sve svoje primitke od kojih je porez na dohodak plaćen u inozemstvu, pa zbog toga nije bilo obveze izvještavanja hrvatskih poreznih vlasti tijekom godine. Raspolaže li podatkom o iznosu poreza plaćenog u inozemstvu, porezni obveznik navest će taj podatak; ako ga ne zna, dostavit će ga naknadno.

Dohodak na osnovi autorskih naknada prema našem je poreznom zakonodavstvu u skupini godišnjih dohodaka za koje se provodi kumulativno oporezivanje na godišnjoj razini uz primjenu godišnje porezne tarife, pa je poreznom obvezniku u interesu pribaviti potvrdu o porezu plaćenom u inozemstvu. Potvrdu o inozemnom plaćenom porezu mora izdati ovlašteno tijelo države izvora dohotka (nije dovoljna isplatiteljeva potvrda!) i treba je dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 30. studenoga tekuće za prethodnu godine. Naša će porezna vlast pri utvrđivanju godišnje porezne obveze uračunati porez plaćen u inozemstvu, ali samo do visine koliko bi iznosio tuzemni porez na taj iznos dohotka. Pri tome će kao porez plaćen u inozemstvu priznati samo iznos koji​ je prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ta država imala pravo ustegnuti.

Naprimjer, ako je država izvora imala pravo od autorskog honorara ustegnuti pet posto poreza na dohodak, a ustegnula je 25 posto, u podmirenje porezne obveze u Hrvatskoj priznat će se samo pet posto, ali porezni obveznik možda može od države izvora zatražiti povrat poreza plaćenog u iznosu većem od onoga predviđenog distributivnim pravilima iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji Hrvatska primjenjuje s odnosnom državom.

28. rujan 2023 00:33