Što i kako
StoryEditor

Pranje novca i financiranje terorizma: Za provjeru je li koji član uprave osuđen snađite se sami

11. Travanj 2023.
Piše: Stjepan Lović, Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Ministarstvo pravosuđa je radi sprječavanja zloporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe predložilo izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) koje su stupile na snagu 16. veljače 2023. Izmjenama je propisano da članovi društva, članovi uprave i nadzornog odbora te prokuristi ne mogu biti osobe koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo financiranja terorizma ili pranja novca, i to dok traju pravne posljedice osude, kao ni one osobe nad kojima se provode međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi.

Ministarstvo pravosuđa donijelo je i Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i uvjetima korištenja evidencije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva, koji je stupio na snagu 9. ožujka ove godine.

Iako se to ne zaključuje iz njegova naslova, Pravilnik se primjenjuje i na članove trgovačkih društava, uprave, nadzornog odbora i prokuriste. Budući da je stupio na snagu prije nego što su uspostavljeni uvjeti za njegovu primjenu, čl. 7. propisano je da, dok se ne uspostavi sustav evidencije, sudovima i javnim bilježnicima za potrebe upisa u sudski registar osigurava se neposredan pristup podacima iz kaznene evidencije o pravomoćno osuđenim osobama, a za osobe kojima su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom podatke će pribavljati izravno iz zbirke podataka koju vodi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Zabrana članstva u društvu

Tako će osobama koje su pravomoćno osuđene za neko od gore navedenih kaznenih djela biti zabranjeno osnivanje trgovačkog društva ili stjecanje dionica. Javni bilježnici će u postupku osnivanja trgovačkih društava biti dužni izvršiti uvid u evidenciju iz čl. 7. Pravilnika te, ako utvrde da je osnivač zaveden u evidenciji, trebali bi obustaviti postupak osnivanja. Ni stjecateljima dionica koji su osuđeni za navedena kaznena djela neće biti dopušten upis nad dionicama. Osnivači su u tom slučaju dužni zatražiti od Ministarstva pravosuđa obavijest vodi li se neki od upisnika dionica u evidenciji. Ne prime li osnivači odgovor u roku od pet dana, smatra se da upisnici nisu zavedeni u evidenciji i da ne postoji zapreka da se dionice rasporede upisnicima.

S druge strane, uvedu li se članu već postojećeg društva međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, odnosno bude li član društva pravomoćno osuđen za kazneno djelo financiranja terorizma ili pranja novca, njegova prava i ovlasti u društvu miruju od trenutka kada društvo o tome primi obavijesti od Ministarstva pravosuđa pa sve dok su takve mjere ograničavanja na snazi.

Pri svakom upisu u evidenciju osobe koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma ili pranja novca te osobe kojoj su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom Ministarstvo pravosuđa provjerit će je li osoba koja se upisuje u evidenciju upisana u sudski registar kao član društva. U tom slučaju Ministarstvo će o upisu u evidenciju bez odgode obavijestiti društvo i registarski sud. Taj će sud po službenoj dužnosti u sudski registar upisati zabilježbu da članu društva miruju prava i ovlasti, a ako je to poznato, i podatak o tome do kada mu prava i ovlasti miruju.

Zabrana obavljanja funkcije

Ni osoba koju se predlaže za člana uprave, nadzornog odbora ili prokurista ne smije biti zavedena u evidenciji koja se ustrojava Pravilnikom, stoga sud treba odbiti prijedlog za upis te osobe u sudski registar. U odnosu na postojeće članove uprave ili nadzornog odbora ZTD propisuje da njihovo članstvo prestaje po sili zakona nastupe li na strani toga člana nakon donošenja odluke o imenovanju zakonom propisane okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme donošenja te odluke, priječile imenovanje.

Drugi članovi uprave i predsjednik nadzornog odbora dužni su bez odgode od informacije da su nastupile te okolnosti podnijeti registarskom sudu prijavu radi upisa prestanka članstva toj osobi u upravi društva. Dozna li registarski sud da je nastupila neka od tih okolnosti, po službenoj će dužnosti upisati u sudski registar da je osobi prestalo članstvo u upravi ili nadzornom odboru. To vrijedi i za prokurista.

Otvoreno mnogo pitanja

Glavna posljedica mirovanja prava i obveza iz članskog udjela ogleda se u tome da takve osobe neće moći iskoristiti pravo glasa na skupštinama društva i neće imati pravo na isplatu dobiti. Pitanje je hoće li te osobe imati pravo na pobijanje odluka skupštine. Posljedica će biti i nemogućnost poslovanja društva u kojemu je ta osoba i jedini član društva i odgovorna osoba pa u svojstvu skupštine neće moći donositi odluke koje zakon propisuje niti će moći nastupati u ime društva prema trećim osobama.

Što je s dionicama registriranima na skrbničkim računima? Pitanje je i koliko će ažurno Ministarstvo voditi evidenciju počinitelja kaznenih djela i usklađivati je zbog npr. nastupa rehabilitacije. Za početak, glavno je pitanje kad će se uopće uspostaviti ta evidencija.

21. srpanj 2024 08:38