Što i kako
StoryEditor

Prije odlaska na rad u inozemstvo provjerite vrstu ugovora o izbjegavanju dvostrukog poreza

28. Rujan 2021.
Hrvatska sa 66 država ima ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ali plaćanje poreza u drugoj državi ne smatra se posve podmirenom obvezom ako države za određenu vrstu dohotka nisu ugovorile metodu izuzimanja. A većinom nisu

Porezna rezidentnost i državljanstvo nisu sinonimi. Porezna rezidentnost fizičkih osoba propisana je Općim poreznim zakonom i u pravilu se određuje prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu fizičke osobe. Porezni obveznik koji ima stanove u vlasništvu ili posjedu u dvije ili više država smatra se rezidentom one države u kojoj je prebivalište obitelji. Ako je riječ o samcu koji ima prebivalište u dvije ili više država, smatra se da mu je prebivalište u državi iz koje pretežito odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti odnosno u državi u kojoj se pretežito zadržava.

Ako Hrvatska s nekom državom primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, rezidentnost se određuje prema odredbama tog ugovora. Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa 66 država i prema njihovim se odredbama porezna rezidentnost određuje na temelju prebivališta, a ako osoba ima prebivalište u obje države, smatra se rezidentom države s kojom ima uže obiteljske, gospodarske i socijalne veze.

Razmjena podataka

Fizička osoba koja u Hrvatskoj ima status poreznog rezidenta porezni je obveznik za sve svoje dohotke ostvarene u Hrvatskoj i inozemstvu. Nerezident je u Hrvatskoj porezni obveznik samo za dohodak ostvaren u Hrvatskoj, uz dodatan uvjet da prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Hrvatska ima pravo oporezivati njegov dohodak. Kako bi se osigurala primjena tih poreznih pravila, države međusobno razmjenjuju podatke o primicima nerezidenata ostvarenima u određenoj državi. Hrvatska obavještava države članice Europske unije i države ugovornice o dohocima koje su u Hrvatskoj ostvarili rezidenti tih država.

Isto tako u postupku razmjene podataka preuzima podatke o dohocima koje su njezini rezidenti ostvarili u inozemstvu. Svrha razmjene podataka jest pribavljanje informacija o ostvarenim primicima poreznih rezidenata, a možda i utvrđivanje obveze plaćanja poreza na dohodak u državi rezidentnosti.

To što Hrvatska s nekom državom primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ne znači automatski da se porez plaćen u drugoj državi i u Hrvatskoj smatra konačno podmirenom poreznom obvezom. To vrijedi samo ako su države ugovornice za određenu vrstu dohotka ugovorile metodu izuzimanja. No u većini dvostranih ugovora ugovorena je metoda međusobnog uračunavanja, što podrazumijeva pravo Hrvatske da oporezuje dohodak koji hrvatski rezident ostvari u drugoj državi. Pri tome se porez plaćen u drugoj državi uračunava u podmirenje porezne obveze u Hrvatskoj do visine poreza na dohodak koji bi na jednak dohodak bio plaćen u Hrvatskoj.

Porez i prebivalište

Fizička osoba koja mijenja prebivalište tako da joj prebivalište više nije u Hrvatskoj odnosno osoba koja se na dulji rok doseljava u Hrvatsku ima obvezu tu činjenicu prijaviti Poreznoj upravi Republike Hrvatske i regulirati poreznu rezidentnost. Za izlazak iz hrvatske porezne rezidentnosti podaci se Poreznoj upravi dostavljaju na upitniku TI, a za ulazak u krug hrvatskih rezidenata na upitniku TU. Upitnici su koncipirani u formi intervjua kako bi porezno tijelo pribavilo relevantne informacije mjerodavne za prosudbu o tome u kojoj državi fizička osoba ima porezno prebivalište te s kojom državom ima uže socijalne i ekonomske veze. Ako porezni obveznik hrvatskoj Poreznoj upravi dostavi dokaz o tome da ga druga država smatra svojim poreznim rezidentom, ona će ga smatrati nerezidentom.

Kako se određuje

Za fizičke osobe koje su rezidenti u RH važna je i mjesna porezna pripadnost radi pravilnog usmjeravanja poreza na dohodak i plaćanja prireza prema stopama kako je propisala općina ili grad poreznog prebivališta. Pri tome porezno prebivalište i prebivalište, prema Zakonu o prebivalištu, nisu identični instituti. Smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine, pri čemu boravak u stanu nije obvezan.

Ako je porezni obveznik samac, a ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, njegovo je porezno prebivalište mjesto u kojemu se pretežito zadržava ili mjesto iz kojega pretežito odlazi na posao ili na školovanje.

Ako porezni obveznik ima obitelj pa on prebiva u jednome mjestu, a obitelj u drugome, njegovo je porezno prebivalište u mjestu prebivališta obitelji, pri čemu se pod obitelji podrazumijevaju bračni ili izvanbračni supružnik i djeca, ali ne i roditelji poreznog obveznika. Porezni obveznik koji porez na dohodak plaća na temelju podataka iz kartice PK dužan je svaku promjenu koja utječe na obračun i usmjeravanje poreza na dohodak i prireza u roku od trideset dana prijaviti Poreznoj upravi. 

15. svibanj 2022 07:09